el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

75

Novembre 2014

EDITORIAL

Una nova llei per a AQU Catalunya

El 29 d'octubre de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va presentar al Parlament el Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Cal dir, però, que la necessitat de reformar AQU Catalunya ja ve de lluny. El 2009 i el 2012, els governs de la Generalitat respectius van impulsar una reforma legislativa que el calendari parlamentari no va permetre concloure. Aquest, doncs, és el tercer cop que s'impulsa la modificació per llei d'aquesta entitat.

M'agradaria, a través d'aquestes línies, explicar per què governs de diferents colors, amb el suport de les diferents direccions d'AQU Catalunya, han vist necessari impulsar-ne la reforma. Abans cal explicar que és la Llei d'universitats de Catalunya (LUC) de l'any 2003 la que regula AQU Catalunya.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • La internacionalització de l'educació
  No hi ha cap recepta ni un únic conjunt d'indicadors per a una universitat internacionalitzada. La internacionalització és un procés de canvi que es dissenya a mida per satisfer les necessitats i els interessos de cada entitat d'educació superior. En conseqüència, no hi ha un model d'internacionalització que s'adapti a tothom de la mateixa manera. El fet d'adoptar una sèrie d'objectius i estratègies simplement perquè "estan de moda" o per adequar-los a una "imatge de marca" invalida la norma que cada programa, institució o país ha de decidir la seva manera d'enfocar la internacionalització d'acord amb la seva lògica interna, els seus objectius i la seva expectativa de resultats.
  Jane Knight - Professora adjunta, Departament de Lideratge, Educació Superior i Educació d'Adults de l'Ontario Institute for Studies in Education (OISE), Universitat de Toronto
 • La qualitat de les evidències en el procés d'acreditació
  El compromís d'AQU Catalunya amb la millora de l'eficàcia i l'eficiència dels processos d'assegurament de la qualitat es concreta en accions periòdiques de metaavaluació, que actuen com a mecanismes de retroalimentació i reflexió sobre el seu desenvolupament i millora. En el marc del procés d'acreditació de titulacions universitàries oficials de grau i de màster, el passat 17 de setembre AQU Catalunya va organitzar una sessió de metaavaluació, a partir de l'experiència de les nou visites externes d'acreditació realitzades fins ara, entre els mesos d'abril i juliol del 2014.
  Albert Basart Capmany - Gestor de projectes d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Balanç de l'activitat de la CAR després d'onze anys

  Joan Rodés Teixidor
  President de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya del 2003 al 2014

  L'activitat desenvolupada per la CAR ha estat molt important per a l'Agència i per al sistema universitari català, ja que suposa una garantia de qualitat de les persones que poden ser contractades com a professorat. En total, hi ha hagut 21 convocatòries, amb un nombre de sol·licituds de 6.283, de les quals el 77,8% corresponen a recerca i el 22,2% restant a recerca avançada. El 55% de les sol·licituds d'emissió d'acreditacions de recerca i el 59% de les de recerca avançada han estat resoltes favorablement.

 • Balanç de l'activitat de la CLiC després d'onze anys

  Maria Lluïsa Hernanz Carbó
  Presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya del 2005 al 2014

  El caràcter interdisciplinari de la CLiC ha representat una oportunitat única per generar un espai obert i plural de reflexió que ha afavorit l'intercanvi de punts de vista, la contrastació de sensibilitats no necessàriament uniformes davant dels problemes, la possibilitat, en definitiva, de compartir bones pràctiques i d'aprendre els uns dels altres a fer-ho millor. D'aquests debats, se n'han derivat aportacions valuoses que afecten les diferents dimensions –experiència investigadora, formació acadèmica i activitat docent– que es tenen en compte en l'avaluació.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008