el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

79

Octubre 2015

 • Youtube

EDITORIAL

De les dades a la millora

El que fa AQU Catalunya no és només "el que s'entén que fa" una agència de qualitat al món. M'explicaré. La tasca principal i majoritàriament única de les agències de qualitat és l'acreditació, bé sigui programa a programa o de manera institucional. L'objectiu és clar: assegurar la confiança de la societat en les titulacions universitàries, impulsar-ne la millora continuada i retre comptes als implicats.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • La inserció laboral dels màsters
  L'any 2014 es va dur a terme la cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral. En aquesta edició es van enquestar per primera vegada els titulats de màster. Aquesta decisió es va prendre perquè els màsters, per la seva flexibilitat, són un bon instrument per adaptar-se a les necessitats del mercat laboral.

  L'estudi analitza la inserció laboral de 7.647 persones, d'un total de 16.218 que es van titular els cursos 2009-2010 i 2010-2011, xifra que representa el 47% de la població titulada i un error mostral del 0,81%. Es van enquestar persones titulades de 495 màsters de 60 a 120 crèdits ECTS, que s'analitzen per mitjà d'una agrupació de 29 subàmbits.

  Anna Prades Nebot - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 • Ocupabilitat i competències dels nous docents: principals resultats
  Amb l'objectiu de millorar l'encaix entre les demandes formatives dels centres educatius i la formació universitària dels docents, l'estudi sobre ocupabilitat i competències dels nous docents aporta informació sobre la valoració que els directors de centres educatius fan dels nous docents contractats en centres d'educació infantil, primària i secundària de Catalunya, tant de l'àmbit públic com del concertat i el privat. L'opinió dels directors de centre complementa les dades d'inserció laboral d'AQU Catalunya sobre els graus i màsters en educació que dirigeixen a la pràctica docent.
  Queralt Capsada Munsech - Secretària de la Comissió científica del projecte Ocupadors
 

OPINIÓ

 • La fase qualitativa del projecte Ocupadors: disseny de l’estudi i primers resultats provisionals

  Joan Miquel Verd Pericàs
  Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

  El projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", consta, en el seu disseny, de tres fases clarament diferenciades, tal com es posa de manifest a la figura 1.

  La primera fase, de caràcter quantitatiu, i ja finalitzada, ha consistit en l'elaboració i l'explotació d'una enquesta (telefònica i en línia) a una mostra de 1.325 empreses catalanes. La segona fase, de la qual ens ocupem en aquest article, té un caràcter qualitatiu, i es fonamenta en la realització de grups de discussió i entrevistes telefòniques semiestructurades a un conjunt de dotze perfils d'ocupadors, identificats en funció de la branca d'activitat a la qual pertanyen. En aquesta segona fase s'ha pretès aprofundir en els resultats genèrics de l'enquesta i obtenir una informació més rica i detallada, que permeti desenvolupar i interpretar contextualment les dades quantitatives. La tercera fase, amb què es finalitzarà l'estudi, consistirà en la convocatòria d'ajuts de recerca dirigits a la comunitat acadèmica, que hauran de permetre obtenir nou coneixement respecte de l'adequació i l'ajust entre la formació universitària i les demandes del mercat de treball.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008