Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

23.9.2020

Publiquem l’opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació de les persones titulades en TIC

200923-OCUPADORS TIC

AQU Catalunya ha analitzat l'opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació de les persones titulades Telecomunicacions i Informàtica, dins el marc del projecte L'opinió dels ocupadors sobre la formació universitària. I ha publicat l'Informe: L’opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació de les persones titulades en TIC.

Les principals conclusions de l'estudi, que s'han presentat als degans i deganes de les Facultats que imparteixen aquests ensenyaments de les universitats catalanes han estat les següents:

  • Els graus de l'àmbit de les TIC compten amb el 40% de la matrícula del total de graus de les enginyeries. L'oferta de places respon en bona mesura a la demanda. Cal destacar, però, que 8 de cada 10 estudiants dels graus TIC són homes.
  • La satisfacció dels estudiants amb el grau és elevada, en molts casos superior a la mitjana de titulacions del sistema universitari català (SUC).
  • La inserció laboral de les persones titulades en TIC també és molt bona. Gaudeixen d'estabilitat laboral i salaris elevats.
  • 8 de cada 10 organitzacions declaren haver tingut dificultats en la contractació de les persones adequades (és el sector amb majors dificultats). Els motius més rellevants són la manca de competències necessàries per al lloc de treball de les persones candidates i la manca de persones titulades en l'àmbit de les TIC.
  • El col·lectiu ocupador està satisfet (7,1 sobre 10) amb les competències de les persones titulades en TIC. Tot i això, s'assenyala la necessitat de millorar la competència de resolució de problemes i presa de decisions i també la de formació pràctica, fet compartit amb la resta de titulacions del SUC.
  • En relació amb les competències específiques de l'àmbit TIC, el 67% del col·lectiu ocupador identifica la necessitat de millorar la formació en planificació i gestió de projectes. També, entorn al 30% aposta per la millora de la formació en ciberseguretat, l'adaptabilitat i anàlisi de dades i l'avaluació i proves crítiques, competències més relacionades amb la implementació de solucions. En canvi, el col·lectiu ocupador està satisfet amb altres competències relacionades amb el disseny de solucions.
  • Finalment, el col·lectiu ocupador posa de manifest la importància de tenir professionals amb competències de programació, intel·ligència artificial, big data, cloud i gestió de projectes.

Tenint en compte aquests resultats, i amb la participació de representants de les facultats de les universitats catalanes que imparteixen els graus de l'àmbit TIC, s'han elaborat un seguit de propostes de millora per a aquestes titulacions que tenen com a finalitats:

  1. Incrementar la demanda d'accés als graus TIC. A través de potenciar les vocacions tecnològiques als estudiants dels estudis previs a la universitat, especialment noies; visualitzar les ocupacions TIC; potenciar la col·laboració amb els mitjans de comunicació; i definir bé la utilitat dels títols TIC i saber-ho transmetre a la societat.
  2. Millora de les competències transversals. A través de potenciar la formació dual; assegurar que tots els graus disposen d'un volum adequat de pràctiques externes obligatòries; potenciar l'elaboració dels Treballs de Fi de Grau a empreses; i millorar les competències en gestió de projectes a partir de la participació en projectes, TFGs, interdisciplinaris etc.