36

Maig 2008

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Compartir ofertes de feina, reptes i solucions

Allan Brown - Director de vendes de Graduate Prospects

Graduate Prospects (GP) és la filial comercial d'HECSU (Higher Education Careers Services Unit), una organització sense afany de lucre de caire educatiu que es dedica a orientar, assessorar, presentar oportunitats i oferir informació a estudiants i llicenciats en relació amb les diferents sortides professionals. Els seus serveis s'adrecen i són gestionats pel sector d'ensenyament superior del Regne Unit. Tot i que es tracta d'una empresa comercial, els seus beneficis es destinen al finançament de les activitats de l'organització sense afany de lucre, entre les quals cal destacar un dels estudis longitudinals més extensos del món, Futuretrack.

Graduate Prospects va néixer fa 35 anys gràcies a la voluntat d'alguns serveis universitaris de carreres professionals de crear una base de dades nacional d'ofertes de feina per a llicenciats, que s'esperava que oferís més oportunitats que qualsevol institució individual. Des d'aquella primera època, Graduate Prospects ha millorat considerablement els seus productes i serveis i ara és una de les institucions capdavanteres pel que fa la publicació d'informació i oportunitats relacionades amb carreres professionals i cursos de postgrau del Regne Unit.

Com a institució sempre hem tingut present el poder de la tecnologia i, sobretot, d'Internet. GP va ser la primera organització d'aquest tipus a crear un portal per publicar una selecció de llocs de treball per a llicenciats. Des d'aleshores, hem continuant utilitzant les noves tecnologies, tant per al nostres productes i serveis com per orientar les activitats dels serveis de carreres professionals.

Internet és una tecnologia aplicada que permet accedir a informació d'alta qualitat, ofereix majors oportunitats als usuaris i permet estalviar temps i dur a terme activitats en col·laboració. Aquesta va ser la premissa inicial per a la creació de ProspectsNet: una plataforma software allotjada en un servidor extern que permet als serveis de carreres professionals utilitzar tecnologia de baix cost (sense la necessitat de fer servir hardware i recursos de manteniment), la qual cosa facilita que cada servei pugui dedicar més temps als estudiants, llicenciats i empresaris.

El sistema ProspectsNet
ProspectsNet és un paquet de tres productes centrals:

 1. Mòdul de gestió d'ofertes de feina: permet als serveis de carreres professionals emmagatzemar, gestionar i publicar ofertes de llocs de treball en el seu propi portal. La nova versió permet als empresaris vinculats a un servei de carreres professionals publicar ofertes de feina directament en el web d'aquest servei. Posteriorment, aquestes ofertes són autoritzades per l'equip del servei abans que es publiquen en línia. La creació d'aquesta eina garanteix mantenir els costos al mínim, ja que ha estat desenvolupada, allotjada i mantinguda per GP. La possibilitat que les mateixes empreses publiquin les seves ofertes allibera l'equip del servei de carreres professionals d'haver de dur a terme l'entrada de dades i li permet establir i mantenir relacions més estables amb els empresaris, la qual cosa, al seu torn, dóna lloc a la publicació d'un major nombre d'ofertes.

 2. Mòdul d'orientació electrònica: permet als estudiants i llicenciats accedir als recursos del servei de carreres professionals quan ho necessitin i sense haver-hi d'acudir personalment. Aquest recurs facilita que l'equip de treball es pugui comunicar directament amb els estudiants i llicenciats de manera programada (cada servei estableix els seus nivells de servei i temps de resposta), i els permet gestionar millor els seus recursos. El sistema enregistra les converses amb els estudiants, cosa que facilita que altres membres de l'equip s'hi puguin posar en contacte si l'assessor que els ha atès en primer lloc està ocupat en aquell moment. Els accessos directes com ara FAQ (preguntes més freqüents) i les llistes de recursos incrementen la capacitat del servei per respondre ràpidament a qüestions estàndard i permeten dedicar més temps a l'assessorament individualitzat.

 3. Mòdul de gestió de casos: permet als serveis de carreres professionals gestionar casos individualitzats o de grup a través d'una interfície en línia. Des d'entrevistes individualitzades d'orientació professional fins a presentacions dels empresaris a grups més nombrosos, el sistema ajuda a gestionar el procés de principi a fi, incloent-hi la comunicació permanent amb els delegats.
L'aplicació també es beneficia d'un sistema integrat de gestió de la informació que uneix els tres mòduls i garanteix un ús més eficient dels recursos del servei de carreres professionals.

Tot el sistema va ser desenvolupat per GP en col·laboració amb el sector d'ensenyament superior, a través d'un equip supervisor i comissions d'usuaris formades per personal i directius dels serveis de carreres professionals. El projecte es va desenvolupar per satisfer les necessitats de tot el sector i ha estat adoptat per moltes organitzacions. Actualment, més del 50% de les universitats del Regne Unit utilitzen un o més d'un mòdul de ProspectsNet, un índex molt elevat d'utilització que s'incrementa any rere any.

Compartir ofertes de feina
Des de la seva creació, GP ha estat al capdavant del desenvolupament de productes i serveis per ajudar els estudiants i llicenciats a entendre les opcions que tenen al seu abast, fer realitat les seves aspiracions professionals a llarg termini, planificar la seva inserció en el mercat laboral i trobar l'oferta de feina que més s'ajusta al seu perfil. Aquests principis són els que utilitzen els serveis de carreres professionals amb qui treballem més estretament. També compartim amb ells una altra convicció: com més àmplia sigui l'elecció d'oportunitats que es posa a l'abast dels estudiants i llicenciats, més possibilitats tindran d'escollir la feina que més s'adequa a les seves característiques i iniciar amb èxit la seva carrera professional.

Des de sempre, GP ha posat a l'abast dels estudiants i llicenciats que utilitzen els seus serveis una àmplia gamma d'ofertes de feina nacionals i internacionals. D'altra banda, tradicionalment, els serveis de carreres professionals han aconseguit les ofertes de feina establint relacions amb empreses locals, i en algun cas nacionals, per tal d'oferir majors oportunitats als seus estudiants i llicenciats. En aquest sentit, no s'ha treballat gaire per col·laborar ni compartir informació, ja que cada servei ha tendit a protegir les seves ofertes per als seus propis estudiants. Sens dubte, això ha reduït les oportunitats potencials per a tothom.

Aquesta situació va oferir la possibilitat d'atendre les necessitats dels serveis de carreres professionals, i els va permetre protegir la seva relació amb els empresaris i alhora oferir una gamma més àmplia d'ofertes de feina i oportunitats laborals als estudiants i llicenciats de tots els serveis que hi participaven.

Reptes
En constatar que cada cop hi havia un major nombre de serveis de carreres professionals que utilitzaven el mòdul d'ofertes de feina de ProspectsNet, vam aprofitar l'oportunitat per compartir ofertes entre serveis i així incrementar el nombre de places publicades en el lloc web de cada servei. Això va coincidir amb una sèrie de col·laboracions en l'àmbit regional en què els serveis implicats ja havien superat, en part, l'obstacle de la desconfiança en relació amb el fet de compartir ofertes. Un altre repte va ser estendre aquesta confiança a GP, una empresa comercial que obté beneficis a partir de la venda de publicitat a les empreses.

Això es va solucionar mitjançant una aplicació que permetia compartir gratuïtament les ofertes de feina entre organismes col·laboradors a escala regional però que requeria abonar la publicitat (una petita tarifa per anunci) per als serveis de selecció nacional. La petita tarifa que abonaven els empresaris que publicaven ofertes va ajudar a finançar el desenvolupament, l'allotjament i el manteniment del sistema compartit, de manera que cap dels serveis de carreres professionals no incorria en cap càrrega econòmica addicional. En contraprestació, aquests serveis van permetre a GP oferir publicitat en el seu portal www.prospects.ac.uk per una quota addicional, la qual cosa, al seu torn, ha incrementat el nombre d'empreses que s'anuncien en el servei nacional.

També vam convenir que si una empresa s'inscrivia en un servei de carreres professionals, aquest servei seria "propietat" seva i GP no s'hi podria posar en contacte directament. L'única manera que GP pogui posar-se en contacte amb un empresari inscrit en un servei de carreres professionals és que aquest decideixi anunciar-se a escala nacional, moment en el qual serà alhora client de GP i del servei esmentat.

Funciona?
Sí, funciona. Cada cop hi ha més serveis de carreres professionals que utilitzen la solució ProspectsNet i s'inscriuen en el sistema d'ofertes de feina compartides. Fins ara els resultats són molt encoratjadors:

 • Els serveis que participen en aquest projecte han incrementat les seves ofertes, de manera que els seus estudiants i llicenciats tenen una gamma més àmplia d'oportunitats.
 • Graduate Prospects ha incrementat el seu nombre d'anunciants, la qual cosa ha fet augmentar també la gamma d'ofertes de feina per al servei nacional.
 • Els beneficis que genera el servei compartit serveixen per finançar el desenvolupament, l'allotjament i el manteniment.
 • Els serveis de carreres professionals tenen l'oportunitat de desenvolupar relacions més fortes i estables amb un major nombre d'empresaris, la qual cosa dóna lloc a una major publicació d'ofertes.
 • Els col·laboradors regionals disposen d'una plataforma amb la qual treballar, mentre que els participants individuals mantenen la seva pròpia identitat.
 • Totes les parts implicades entenen la relació, de manera que es manté i es cultiva la confiança mútua.
Conclusió
Tots els serveis de carreres professionals s'esforcen per oferir les millors oportunitats als seus estudiants i llicenciats, i alhora protegir les seves relacions amb les empreses. Tanmateix, és possible mantenir la independència i alhora continuar millorant les oportunitats que posen a l'abast dels seus estudiants i llicenciats, com també garantir que tinguin un major accés a les ofertes.

Si acceptem aquests principis, tenim l'oportunitat de treballar plegats, millorar el potencial dels resultats i alhora reduir els costos econòmics i de recursos que comporta el desenvolupament de solucions i avantatges per al servei i els seus estudiants i llicenciats.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008