55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

El perfil de les persones sol·licitants dels informes de professorat lector: l'edat

Esteve Arboix Codina - Cap de l'Ŕrea de Professorat i Recerca

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) es va constituir el 26 de març de 2003 en compliment de l'article 145 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC), amb els objectius següents:

  • L'establiment dels criteris generals per a l'emissió dels informes corresponents per a professorat lector i professorat col·laborador.
  • L'establiment del procediment general per a l'emissió dels informes i de les convocatòries públiques.
  • La constitució de comissions específiques per àmbits encarregades de la redacció dels criteris específics, de l'avaluació de les sol·licituds i de l'emissió dels informes.
  • A més, correspon al president o presidenta de la CLiC la resolució dels recursos d'alçada que s'interposen en cada convocatòria.

Els criteris en l'avaluació del professorat lector
Dins del conjunt de mèrits que es consideren per emetre l'informe de professorat lector, es valoren de forma prioritària els mèrits lligats a l'experiència investigadora, que queda palesa en publicacions científiques de qualitat (aplicant els criteris propis de cada àmbit), i que en general va acompanyada de contribucions rellevants a congressos, estades de recerca, transferència de tecnologia (si escau) i altres activitats lligades a la recerca. La formació acadèmica i l'experiència docent són les altres dimensions que es tenen en compte a l'hora de l'avaluació. En la consideració dels mèrits i la seva importància relativa, la CLiC recull tres elements essencials que estableix la LUC quan defineix la figura de professorat lector:

  1. inici de la carrera docent i investigadora,
  2. desvinculació de la universitat convocant durant dos anys (que la CLiC entén associada a estades de recerca en altres universitats o centres d'investigació) i
  3. durada del contracte de lector per un període màxim de cinc anys.

Per tant, tot i que la figura de professorat lector correspon a una etapa inicial de la carrera acadèmica, es demana que la persona sol·licitant tingui mèrits que mostrin la seva productivitat investigadora i el seu potencial per desenvolupar en cinc anys mèrits suficients per accedir a la categoria superior de professorat agregat. Els criteris aplicats s'han adaptat a la gran diversitat de perfils avaluats i a les característiques específiques de cada àmbit de coneixement.

L'edat d'obtenció de l'informe favorable de professorat lector
L'edat en què les persones obtenen l'informe favorable de professorat lector és objecte d'atenció per part d'AQU Catalunya. L'any 2008 es va publicar el treball El professorat universitari a Catalunya: dades per a les polítiques d'acreditació i contractació (2003-2006), en què la mitjana d'edat del professorat lector acreditat era de 36 anys, per bé que amb diferències segons les àrees. Així, l'edat més baixa (34) corresponia a l'àrea de Ciències, mentre que l'edat més alta (39) corresponia a la d'Humanitats.

En general, l'edat de 36 anys es considerava una edat relativament alta per a una figura inicial en la carrera acadèmica. Darrere d'aquesta dada hi ha aspectes relacionats amb la carrera acadèmica, el temps necessari per finalitzar la tesi doctoral, les diferències existents entre les diverses àrees, etc.


Taula 1. Edat mitjana de les persones sol·licitants amb informe favorable de professorat lector (2003-2006)
Àrea Edat
Humanitats 39
Ciències Socials 37
Ciències 34
Ciències de la Vida 37
Ciències Mèdiques i de la Salut 39
Enginyeria i Arquitectura 35
Total 36

Regularment, AQU Catalunya analitza aquesta dada per veure si se n'observa alguna evolució. En aquest sentit, s'ha analitzat l'edat mitjana de les persones sol·licitants amb informe favorable de professorat lector en el darrer quinquenni (2005-2010). Així mateix, s'ha considerat oportú treure de la població el col·lectiu que té una edat de més de 48 anys. Es considera que aquest grup de població introdueix un cert biaix en aquesta variable. De fet, s'observa que hi ha un col·lectiu de professorat de centres universitaris adscrits, d'universitats privades, etc. que demana l'informe de professorat lector per a altres finalitats diferents de les originalment previstes (per exemple, compliment de determinats llindars de professorat acreditat). En general, el professorat procedent d'aquests centres acostuma a tenir una trajectòria professional més dilatada que la de la persona sol·licitant "tipus" de l'informe de professorat lector: és a dir, persona doctorada recentment que aspira a un contracte d'ajudant doctor per tal de desenvolupar tasques docents i de recerca en la fase inicial de la seva carrera acadèmica. D'altra banda, també s'ha optat per treure de l'anàlisi el grup de persones sol·licitants amb informe favorable que tenen menys de 27 anys en el moment de presentar la seva sol·licitud, atès que es tracta d'un col·lectiu molt reduït que pot distorsionar la mitjana.

Taula 2. Edat mitjana de les persones sol·licitants amb informe favorable de professorat lector (2005-2010)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total població 35 35 34 35 35 35
[27-48 anys] 33 34 33 33 35 34

S'observa, doncs, una tendència a la disminució en l'edat mitjana del professorat lector acreditat. Així, actualment, l'edat és de 35 anys. Si n'excloem el grup de persones de menys de 27 anys i de més de 48, l'edat d'acreditació, lògicament, se situa cap als 33 o 34 anys.

Taula 3. Edat mitjana, per àmbit de coneixement, de les persones sol·licitants amb informe favorable de professorat lector (2005-2010)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Humanitats 37 39 36 37 37 38
Ciències Socials 37 34 35 38 36 35
Ciències 32 32 33 32 32 33
Ciències de la Vida 35 35 34 35 36 33
Ciències Mèdiques i de la Salut 35 37 36 35 35 36
Enginyeria i Arquitectura 34 33 33 33 34 33
Total 35 35 34 35 35 35

Finalment, es considera que, superada la fase inicial de les emissions d'informes de professorat lector (2003-2005) en què l'edat mitjana de les persones acreditades fou de 37 anys —i en alguna convocatòria de 39 anys, precisament a causa del gran nombre de persones sol·licitants que tenien un perfil diferent (per exemple, professorat associat)—, s'està arribant a un període estacionari en què, de manera natural, les persones sol·licitants dels informes responen al perfil previst inicialment en la normativa.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008