55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

La Universitat, plataforma privilegiada per a la inserció en el món laboral

Joaquim Prats Cuevas - president d'AQU Catalunya

Fa tot just uns dies hem presentat, a les màximes autoritats de l'Administració i de les universitats catalanes, l'estudi Universitat i treball a Catalunya 2011. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes el curs 2006-2007.

Aquest estudi és el quart d'una sèrie d'enquestes que triennalment AQU Catalunya, en col·laboració amb els consells socials de les universitats públiques catalanes i ara ja també amb les universitats privades, ha realitzat al llarg d'aquesta darrera dècada (2001, 2005, 2008 i 2011) a la població que fa tres anys que s'ha graduat.

L'objectiu pel qual va néixer aquesta enquesta era facilitar als responsables dels ensenyaments universitaris dades objectives i comparables en l'àmbit català per a cadascuna de les titulacions que s'imparteixen. Per aquest motiu, entre les quatre edicions realitzades s'han generat més de 50.000 registres, cosa que significa que Catalunya disposa d'una de les bases de dades més fiable i extensa d'Europa. I els resultats que se'n desprenen són representatius per al conjunt de les universitats i també per a cadascuna de les titulacions catalanes.

En l'edició de l'enquesta del 2011, el treball de camp de la qual s'ha dut a terme entre el gener i el març d'aquest any, hi han participat per primer cop totes les universitats catalanes, públiques i privades, i també la majoria de centres adscrits. S'han enquestat, doncs, 16.182 persones, xifra que representa el 56,5% del total de la mostra i un increment del 66% respecte de la mostra de la primera edició de l'any 2001.

En un moment conjunturalment delicat, en el qual algunes vegades es qüestiona el paper de les universitats i el seu rendiment en relació amb els recursos assignats, els resultats d'aquesta enquesta han estat rebuts molt positivament pels responsables universitaris.

I el motiu és molt senzill d'explicar. Després d'una dècada d'estudis, podem afirmar, perquè així es demostra, que les universitats no són fàbriques d'aturats, sinó d'ocupats, ja que 9 de cada 10 persones titulades treballen tres anys després d'acabar els estudis. A més a més, tot i que els efectes de la crisi també impacten en les persones titulades, l'estudi demostra que la seva taxa d'atur és la meitat que la de la població activa de Catalunya (el 8% davant del 15%).

Amb aquestes dades, les universitats poden sentir-se orgulloses del paper que juguen dins de la societat catalana. L'informe de la Comissió Europea EUROSTAT demostra que la taxa d'ocupació augmenta com més alt és el nivell d'estudis de la població. Per exemple, les persones amb estudis d'ESO i inferior tenen una taxa d'ocupació del 56%; les de batxillerat i formació professional de grau mitjà, del 64%; i les que tenen estudis de formació professional de grau superior i estudis universitaris, del 76%. A Catalunya, l'enquesta de població activa dóna, per al primer trimestre de 2011, una taxa d'ocupació del 74%, que contrasta amb el nostre estudi d'inserció laboral de la població titulada universitària, on aquesta taxa arriba al 89%.

També vull remarcar que, d'acord amb l'OCDE, la taxa d'ocupació és un dels principals indicadors que s'utilitza per mesurar el rendiment del sistema educatiu a escala internacional. El fet que els resultats de l'enquesta d'inserció laboral, pel que fa a la taxa d'ocupació, hagin esdevingut durant aquesta darrera dècada tan positius i estables mostra el valor afegit que ofereixen les universitats al conjunt de la societat catalana.

Gràfic Taxa Ocupació

 

Però les universitats no tan sols garanteixen l'ocupació, sinó que també la qualitat de la inserció és notable. Tenir estudis universitaris facilita l'accés ràpid a les feines més ben qualificades (8 de cada 10 persones tenien feina tres mesos després d'acabar la carrera, a 8 de cada 10 se'ls va exigir la titulació i també 8 de cada 10 desenvolupen feines de nivell universitari), més ben retribuïdes (5 de cada 10 persones graduades cobren més de 2.000 euros mensuals i només 1 de cada 10 és mileurista) i amb més estabilitat (6 de cada 10 persones tenen un contracte fix).

Òbviament, és important fer difusió d'aquestes dades tant al sistema universitari català com a la societat. Però el més important d'aquestes dades és que, tal com ja s'ha fet enguany, s'incorporin dins dels processos de seguiment de les titulacions oficials que imparteixen les nostres universitats. Aquestes dades han de servir als responsables de cada titulació per analitzar la tendència i l'adequació de la població graduada a les demandes socials. L'objectiu de l'estudi no és solament sociològic o estadístic, sinó que va néixer i continua existint per a la millora de la qualitat dels nostres ensenyaments.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008