85

Abril 2017

ARTICLES

El procés d'acreditació de titulacions de grau i màster: resultats 2014-2016

Josep Manel Torres - Cap de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

El novembre del 2013 es va aprovar la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster. A partir d'aquell moment, les 80 titulacions que s'havien d'acreditar el 2014 van començar a reflexionar i a treballar sobre el seu desenvolupament des de la verificació, que van analitzar en un autoinforme.

Les sol·licituds d'acreditació

La primera visita a un centre docent es va dur a terme el maig del 2014. Des d'aleshores i fins al final del 2016, AQU Catalunya ha avaluat externament 616 titulacions (312 graus i 304 màsters). D'aquestes titulacions, 567 (el 92%) han formalitzat la sol·licitud d'acreditació, de les quals l'Agència n'ha resolt 511 (el 90%). La UB i la UAB concentren el 40% del total de sol·licituds d'acreditació rebudes.

Acreditació: sol·licituds i títols pendents

El 56% del nombre total de títols implantats a Catalunya ja han sol·licitat formalment l'acreditació. Destaquen la UAB i la UIC, amb més del 75% de les seves titulacions acreditades.

Entre el 2014 i el final del 2016, l'Agència ha visitat el 78% dels centres universitaris que imparteixen titulacions de grau i màster a Catalunya (127 centres).

Els terminis de resolució

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds d'acreditació en un temps mitjà de 129 dies, aproximadament 4,3 mesos. Els terminis de resolució oscil·len entre els 107 dies de la Comissió d'Enginyeria i Arquitectura i els 146 de la d'Arts i Humanitats. Per tant, totes les sol·licituds s'han resolt dins dels 6 mesos previstos.

Des del moment de la visita (que normalment té lloc abans de la sol·licitud de l'acreditació), els informes s'emeten en un termini mitjà de 208 dies (7 mesos).

Els experts i els comitès d'avaluació

AQU Catalunya ha constituït 169 comitès d'avaluació externa o CAE (27 el 2014, 59 el 2015 i 83 el 2016), en què han participat 496 persones diferents (45% dones). Aproximadament, un terç d'aquestes persones han format part de més d'un comitè, i això comptabilitza un total de 804 persones que han participat en els CAE.

Prop del 33% de les persones expertes acadèmiques provenen del sistema universitari català.

Els resultats

Durant els tres primers anys del procés d'acreditació, AQU Catalunya ha emès 511 informes d'acreditació. Només una titulació de grau no s'ha acreditat. El 18% de les titulacions han destacat per les seves bones pràctiques i s'han acreditat en progrés d'excel·lència. Destaquen especialment els màsters, atès que gairebé un de cada quatre ha obtingut aquesta valoració.

D'altra banda, el 10% de les titulacions han presentat alguna deficiència i s'han acreditat amb condicions. Aquests títols disposen de dos anys per resoldre-les, transcorreguts els quals AQU Catalunya en fa un seguiment per analitzar les accions implantades i avaluar si les condicions s'han superat satisfactòriament.

La taula presenta els resultats obtinguts per les titulacions de grau i de màster avaluades.

  Graus Màsters Total
No acreditats 1   1
Acreditats amb condicions 31 22 53
Acreditats 203 162 365
Acreditats en progrés d'excel·lència 35 57 92
Total 270 241 511

El 42% de les titulacions acreditades pertanyen a la branca de Ciències Socials i Jurídiques, seguida per Enginyeria i Arquitectura amb el 20%. El 14% correspon a Arts i Humanitats, i les branques de Ciències i Ciències de la Salut tenen cadascuna el 12% del total de títols acreditats.

Pel que fa als resultats segons la branca de coneixement, la Comissió de Ciències és la que té un percentatge més elevat de títols acreditats en progrés d'excel·lència (25%), seguida de la d'Arts i Humanitats i de la de Ciències Socials i Jurídiques (20% cadascuna). La Comissió de Ciències Socials i Jurídiques ha condicionat el 16% de les seves titulacions. En la resta de comissions els títols amb condicions varien entre el 5% i el 9%.

Acreditació: resultats per àrea de coneixement

La dimensió més ben valorada és la corresponent a l'adequació del professorat: el 30% de les titulacions han obtingut una valoració en progrés d'excel·lència. La informació pública, els sistemes de suport a l'aprenentatge i els resultats dels programes formatius s'han situat a la ratlla del 20%.

En l'altre extrem es troba l'eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat, amb el 25% dels títols condicionats, seguida de la informació pública i el professorat.

Acreditació: resultats per dimensió

DIM 1: qualitat del programa formatiu; DIM 2: pertinència de la informació pública; DIM 3: eficàcia del SGIQ; DIM 4: adequació del professorat al programa formatiu; DIM 5: eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge; DIM 6: qualitat dels resultats dels programes formatius.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008