94

Juliol 2019

ARTICLES

El Portal observatori del talent de Catalunya

Anna Prades - Cap de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement

Les necessitats del mercat laboral s'han anat transformant al llarg del temps, principalment en aquelles ocupacions en què el canvi tecnològic ha tingut un impacte important en la manera de desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball. En conseqüència, les empreses han anat adequant els requisits competencials de les noves contractacions i també el pla de formació dels treballadors en actiu a les seves noves necessitats.

Una de les dificultats més importants a la qual s'enfronten els principals agents econòmics i socials és poder identificar, amb antelació, la tendència de les necessitats competencials del mercat laboral. Disposar d'aquesta informació és crucial per millorar l'adaptació de tots els agents a qualsevol canvi en les necessitats.

Actualment, en l'àmbit europeu, hi ha iniciatives que tenen com a objectiu cobrir aquesta necessitat informativa mitjançant l'anàlisi de les ofertes de treball publicades en línia, a través de la metodologia de web scraping, que consisteix a extreure informació sobre les ofertes de treball de llocs web a temps real. No obstant això, fins ara no hi ha cap iniciativa en l'àmbit espanyol que proporcioni de manera pública aquesta informació. Per donar resposta a aquesta necessitat, AQU Catalunya, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", crearà el portal Observatori del Talent de Catalunya.

Així doncs, l'objectiu d'aquest portal és disposar d'una font d'informació d'accés públic sobre les característiques de les ofertes de treball publicades en línia a Catalunya. En aquest cas, la metodologia emprada seria la de text mining, és a dir, analitzar les característiques de les ofertes de treball publicades recentment mitjançant l'anàlisi d'informació de textos.

Aquesta informació va adreçada a diferents ens econòmics i socials, com ara les agències de col·locació, les associacions i els sindicats, l'Administració pública i els centres educatius. La finalitat és que tots aquests agents tinguin un coneixement profund del mercat de treball.

En concret, disposar d'aquesta font d'informació permet:

  • Comprendre ràpidament les noves tendències del mercat de treball.
  • Conèixer les noves exigències de les empreses, per tal de millorar l'orientació de les polítiques actives de formació.
  • Donar a conèixer les noves tendències del mercat laboral a les mateixes empreses i als treballadors, per definir millor els seus plans de desenvolupament empresarial.
  • Tenir informació detallada del mercat laboral com a punt de partida del diàleg entre els diferents agents involucrats, com ara les institucions educatives o l'Administració pública. Per tal de fer-nos una idea de com es podria visualitzar la informació de les ofertes de treball publicades en línia, tenim el referent de Wollybi a Itàlia.
     

Observatori del talent 

L'Observatori del Talent de Catalunya permetrà completar la informació del portal de la Generalitat de Catalunya Treball per ocupacions, el qual és un producte de l'Observatori del Treball i Model Productiu que aporta informació sobre el mercat de treball i pot ajudar les persones a prendre decisions sobre la seva orientació professional.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2019 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008