Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Inserció laboral: perspectiva dels ocupadors

Més informació!

link Jornada Com millorar la formació dels docents? 26 d'octubre de 2015, UAB 

link Resultats de l'estudi en l'àmbit de l'Ensenyament

link Resultats de l'estudi en l'àmbit de la Funció pública

link Jornada L'opinió dels ocupadors sobre els universitaris: resultats i reptes, 13 de maig de 2015 al CosmoCaixa

Articles del butlletí

Principals resultats de l'estudi d'ocupadors. Butlletí 78 (juliol de 2015)

L'estudi d'ocupadors: una eina més per a la millora del sistema. Butlletí 71 (març de 2014)

L'estudi d'Ocupadors s'emmarca dins d'un projecte més ampli que pretén aportar la visió de les empreses i les institucions sobre l'ocupabilitat de la població graduada recentment. L'Obra Social "la Caixa" col·labora en el projecte el qual compta també amb la implicació de les universitats catalanes i el govern de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament d'Ensenyament, Departament de Funció Pública i Departament de Salut).

El projecte consta de tres fases:

Fases projecte ocupadors

La perspectiva dels ocupadors complementa la dels graduats universitaris, recollida en els estudis d'inserció laboral. A més, aquest estudi situa Catalunya en perspectiva internacional, ja que és comparable a estudis europeus com ara l'Eurobaròmetre. En aquest estudi no s'inclouen els àmbits sanitari i educatiu, per als quals s'han dut a terme enquestes a part, ateses les seves especificitats.

A partir de l'enquesta portada a terme a 1.325 empreses amb activitat productiva a Catalunya, l'estudi proporciona informació sobre l'opinió dels ocupadors sobre les competències i la formació dels graduats recents.

 Ocupabilitat i competències dels graduats recents Ocupabilitat i competències dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions                   Obra Social La Caixa

 Els principals resultats de l'estudi són:
 

Contractació de graduats recents

 • Prop del 60% de les organitzacions de la mostra han contractat, els darrers cinc anys, graduats recents. Aquesta és una xifra esperançadora si tenim en compte el context de crisi econòmica dels últims anys.
 • Els principals àmbits educatius dels graduats contractats són Economia, ADE i Empresarials (34%), Enginyeries de la Producció (31%) i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (28%). Aquestes titulacions es caracteritzen per produir un alt volum de graduats, alhora que presenten una transversalitat elevada en termes d'ocupació.
 • Les empreses i institucions que contracten un volum més elevat de graduats es caracteritzen per ser grans empreses, tenir més del 60% dels treballadors amb estudis universitaris i ser innovadores en els seus productes, serveis i processos.
 • El 91% de les empreses i institucions de la mostra consideren la titulació de grau universitari com un factor important de contractació, mentre que les titulacions de màster (34%) i doctorat (8%) són menys rellevants per a la majoria d'organitzacions. La rellevància de la titulació canvia segons la dimensió de l'empresa.
   

Rellevància del tipus de titulació en el procés de contractació segons la dimensió de l?empresa o institució

 • En una escala del 0 al 10, les titulacions a l’estranger (6,6), les pràctiques en empreses (6,5), les estades internacionals (6,4) i el prestigi de la universitat (5,5) són alguns dels factors de contractació valorats pels ocupadors que han contractat graduats.
 • El 42% de les empreses i institucions contractants han tingut dificultats en el procés de contractació. Els principals motius són la manca de sol·licitants amb les competències necessàries (60%), la manca de titulats en un àmbit concret (30%) i la manca de sol·licitants que acceptin el salari ofert (20%).

Competències dels graduats recents

 • En una escala del 0 al 10, les competències que els ocupadors de la mostra consideren més importants són la responsabilitat a la feina (8,9), la capacitat d'aprendre (8,4) i el treball en equip (8,3). Les menys importants són les habilitats de negociació (6,4) i el lideratge (6,6).
 • La satisfacció global amb les competències dels graduats contractats és de 7 sobre 10 (notable). Tot i que la nota varia en funció de la competència, totes superen l'aprovat del 5.
 • En una escala del 0 al 10, les competències amb què els ocupadors de la mostra estan més satisfets són les eines informàtiques (7,9), la responsabilitat a la feina (7,6), el treball en equip (7,5), la formació teòrica (7,2) i la capacitat d'aprendre (7,0). Amb les que estan menys satisfets són el lideratge (5,8) i les habilitats de negociació (5,7).
 • El nivell d'importància i de satisfacció amb les competències dels graduats no varia de manera destacable segons la branca d'activitat i la dimensió de l'empresa o institució, excepte en la competència en idiomes.

Comparativa entre la importància i la satisfacció amb les competències dels graduats recents

 • Les branques d'activitat que menys valoren la competència en idiomes són Construcció (6,1), Mitjans de comunicació (6,8) i Serveis a empreses (7,4).
 • Les grans empreses són les que consideren la competència en idiomes com a més important (8,4), mentre que les mitjanes empreses (7,9) i les petites empreses i microempreses (7,1) la consideren menys important.
 • On hi ha més diferències entre el grau d'importància i de satisfacció amb les competències dels graduats és en la resolució de problemes (-1,7), la formació pràctica (-1,6) i la capacitat de generar noves idees (-1,5). Per tant, es considera que aquestes són les competències on hi ha un marge més gran de millora.

Formació a l’empresa

 • El 74% de les organitzacions que han contractat graduats recents els proporcionen alguna mena de formació a l'empresa o institució. Aquest percentatge varia segons les característiques de l'organització.
 • Les grans empreses i institucions (87%) són les que més formació fan, mentre que les microempreses (67%) són les que menys.
 • Les organitzacions més innovadores (85%) realitzen més formació que les menys innovadores (50%).
 • Les organitzacions amb més flexibilitat de gestió dels recursos humans (84%) fan més formació que les que són menys flexibles (55%).
 • Els principals motius per fer formació a l'empresa o institució són millorar la formació específica en el sector (79%), adaptar els contractats a les característiques de l'empresa o institució (65%) i millorar les competències transversals (48%). La formació per mancança de coneixements bàsics (34%) i per millorar el nivell d'idiomes (33%) són altres raons que cal tenir en compte.

Col·laboració universitat-empresa

 • Més del 60% de les empreses i institucions col·laboren de manera freqüent amb les universitats per mitjà de l'oferta de pràctiques per als estudiants de grau.
 • El 86% dels ocupadors de la mostra no han participat mai en l'elaboració dels plans d'estudis universitaris.
 • Segons els ocupadors de l'estudi, la millor acció per millorar l'ocupabilitat dels graduats és la introducció de pràctiques en empreses com a part del pla d'estudis.

Freqüència de col·laboració entre universitat i empresa o institució

Metodologia

Models d'enquestes: s'han elaborat quatre enquestes. Una genèrica a les empreses privades; una segona per al professorat de primària i secundària; una tercera als cossos de l'administració pública; i una darrera per al sector salut.

Enquesta a empreses i institucions

PDF PDF Enquesta genèrica. La percepció de les empreses sobre les competències dels titulats universitaris recents

PDF PDF Comissió científica del projecte Ocupadors

Any de realització: Octubre-Desembre 2014

Població de referència i mostra: la població de referència ha consistit de 16.757 empreses contactables amb activitat productiva a Catalunya. Han estat excloses les empreses de les branques següents: Administració pública, Educació, cultura i recerca, i Sanitat i assistència social. La mostra assolida és de 1.325 empreses, xifra que representa un 7,91% de taxa de resposta i un error mostral de 2,64%.

PDF PDF Empreses participants en el projecte Ocupadors per sectors

Enquesta a funció pública, ensenyament i sanitat

Model d'enquesta Població Resposta Taxa de resposta Error mostral
Funció pública 66 11 16,67% 27,74%
PDF Ensenyament 2.822 281 9,96% 5,66%
PDF Medicina 606  90  14,8%  9,7% 
PDF Infermeria 520  112  21,5%  8,4% 

19.6.2017