44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

El seguiment de les noves titulacions oficials

Javier Bará Temes - Director d'AQU Catalunya

La posada en marxa de les noves titulacions de grau i de màster (regulades pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre) preveu una avaluació ex ante del projecte prèvia a la seva autorització (verificació en la qual per ara AQU Catalunya no ha pogut participar), procés que ha generat molta expectació, debat i queixes, i un esforç notable per part de les universitats.

Però fins aquí parlem únicament de projectes. La seva verificació hauria de garantir un mínim de qualitat, dins de les condicions que fixa la norma, amb un ampli marge de variabilitat (hi haurà propostes verificades excel·lents juntament amb d'altres de només mediocres). Però la qualitat real de la titulació (és a dir, la qualitat de la formació rebuda pels seus estudiants) no es coneixerà fins que aquella es vagi posant en marxa. Recordem que el reial decret de referència preveu un seguiment del desplegament, durant sis anys en el cas dels graus, fins a la realització d'un procés d'acreditació que ha d'incloure una visita externa a la institució. En el cas dels programes de màster vigents, el termini per a l'acreditació és de tres anys a partir de la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Titulacions (RUCT), ara en marxa, és a dir, fins a l'any 2012.

El setembre es complirà el primer any de la posada en marxa de les 31 primeres titulacions de grau a Catalunya, i a partir d'aquest moment caldrà iniciar el procés de seguiment, que haurà de basar-se en la informació pública disponible, i haurà de ser efectuat per AQU Catalunya, amb un grau de coordinació i cooperació amb ANECA pendent d'establir per la Conferència General de Política Universitària.

Avançant-se als esdeveniments, la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) va començar a treballar l'any 2008 en un document de recomanacions que concretés, a partir del Reial decret, les línies d'actuació bàsiques del procés de seguiment, document aprovat el març de 2009. La idea bàsica en la redacció d'aquestes recomanacions, i que ha animat el treball conjunt de les dotze agències que formen la REACU, era posar a disposició tant de les mateixes agències com, especialment, de les universitats, una eina de treball que faciliti a aquestes la presa de decisions que els corresponen segons la norma. La proposta se sustenta també en el reconeixement de la capacitat de les institucions universitàries per presentar la informació sol·licitada de manera personalitzada i flexible. Per a això es facilita la definició d'indicadors i processos que permetin l'aprofitament de les eines de què ja disposa la universitat, reduint al mínim la sol·licitud de documents, i tenint en compte els diferents moments que la implantació de la titulació preveu per al seu desplegament.

D'altra banda, també es tenen presents els estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat en l'educació superior (ESG) assumits pels estats a Bergen l'any 2005. S'hi destaca que les institucions d'educació superior han de disposar de mecanismes per al control i la revisió dels seus programes i títols que n'assegurin la rellevància i l'actualitat permanents (criteri 1.2), han de garantir que recullen, analitzen i utilitzen informació pertinent per a la gestió eficaç dels seus programes d'estudi (criteri 1.6) i que publiquen informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant qualitativa com quantitativa, sobre els programes i títols que ofereixen (criteri 1.7). Per altra banda, els esmentats ESG assenyalen que les agències de garantia externa de qualitat han d'incloure un procediment de seguiment per assegurar que les seves recomanacions siguin abordades (criteri 2.6), i han d'elaborar informes periòdics que analitzin les seves revisions (criteri 2.8).

El seguiment, en la pràctica, haurà de materialitzar-se mitjançant la publicació, per part de la universitat i en diferents moments de l'any, de la planificació operativa de cada curs, l'oferta i la demanda de places i els indicadors corresponents a les taxes de rendiment, d'abandonament i, en el seu moment, de graduació, com a mínim. És important assenyalar que en el cas de Catalunya tots aquests indicadors numèrics estan ja recollits a la base de dades UNEIX. La universitat també haurà d'informar l'agència de les referències de la informació pública, de les modificacions introduïdes en el títol i dels resultats de l'actuació del sistema intern de garantia de qualitat: punts forts i febles identificats i accions de correcció o millora adoptades.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008