77

Abril 2015

ARTICLES

Certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat

Josep Manel Torres Solà, coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat; Miquel Vidal Espinar, avaluació institucional - Caterina Cazalla Lorite, gestora de projectes i Esther Huertas Hidalgo, gestora de projectes

El sistema universitari català (SUC) ha experimentat un canvi de rumb pel que fa a l'assegurament de la qualitat dels programes formatius, que ha suposat la inclusió de sistemes formals de garantia interna de la qualitat (SGIQ) als centres docents, tot seguint els estàndards europeus (ESG) i alineant-se amb el context europeu d'assegurament de la qualitat.

Cultura de la qualitatAquest ajust es va iniciar amb la posada en marxa del programa AUDIT l'any 2007 i està en consonància amb el Reial decret 1393/2007. El programa AUDIT s'estructura en un conjunt de dimensions que tenen el seu origen en els ESG (European Standards and Guidelines). La primera fase del programa preveu l'orientació i l'avaluació dels dissenys dels SGIQ dels programes formatius. AQU Catalunya valora molt positivament aquesta primera fase del programa per diversos motius. En primer lloc, cal assenyalar que tot el SUC ha participat en el programa AUDIT, fins i tot els ensenyaments artístics superiors es troben actualment en aquesta fase inicial del programa. En segon lloc, és important constatar l'esforç realitzat per universitats i centres a l'hora de reflexionar i dissenyar processos nous per al sistema universitari, com ara la verificació, el seguiment i l'acreditació de títols. L'avaluació de dissenys dels SGIQ dels programes formatius és una pràctica particular del nostre context que no es dóna en altres països europeus. Tot i això, aquesta fase ha comportat una millora dels dissenys dels SGIQ presentats inicialment pels centres.

Transcorreguts uns anys des de l'avaluació del seu disseny, el repte actual és la consolidació de la seva implantació i del seu desplegament. AQU Catalunya disposa d'evidències relacionades amb la implantació dels SGIQ per mitjà de diferents processos d'avaluació, com són el seguiment i la visita externa associada a l'acreditació. Tot i així, cal avançar de forma activa en la valoració del grau d'implantació dels SGIQ. És per això que es planteja un nou procés d'avaluació de caràcter voluntari que es correspon amb la segona fase del programa AUDIT: la certificació de la implantació dels SGIQ. El seu objectiu general és promoure la cultura de la qualitat en les institucions i, de manera més concreta, evidenciar que el centre docent disposa d'uns processos implantats que asseguren el funcionament adequat de certs mecanismes d'actuació que formen part del Marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols).

El plantejament d'AQU Catalunya a l'hora d'establir les bases per a la certificació de la implantació de SGIQ considera el centre com a unitat d'avaluació i està enfocat a la millora i el suport en la implantació de processos, que inclou l'elaboració d'un pla d'accions correctives, si fos necessari. D'aquesta manera, la certificació del SGIQ s'allunya del procés d'auditoria clàssic que es té en compte en altres normes, com podria ser la ISO.

Aquest nou procés d'avaluació estableix un conjunt de condicions prèvies per a l'obtenció de la certificació, amb l'objectiu de fixar les característiques mínimes dels centres docents que hi vulguin participar. Així, el centre ha de tenir titulacions sota l'abast del SGIQ de les quals ja hagin sortit persones titulades. A més a més, el disseny del SGIQ implantant ha de disposar d'un informe favorable dins del programa AUDIT o hauria d'haver estat avaluat favorablement per la unitat tècnica de qualitat de la institució. És condició sine qua non que el SGIQ implantat sigui madur i es trobi en una fase estable de funcionament. I, finalment, el centre ha d'haver revisat el SGIQ almenys una vegada i, si escau, ha d'haver posat en marxa un pla de millores com a conseqüència d'aquesta revisió.

La Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat, aprovada per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya el dia 17 d'abril de 2015, inclou sis dimensions que estan totalment alineades amb les que es consideren en el programa AUDIT. Tot i això, s'han introduït alguns ajustos com a conseqüència de les millores dels processos de metaavaluació. Aquestes dimensions són:

1. Revisió i millora del SGIQ.

El centre disposa d'un SGIQ amb els seus processos implantats, tot incloent-hi processos per a la revisió i la millora contínua.

2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius.

El centre té implantats processos per al disseny, la revisió i la millora dels programes formatius i, si escau, l'extinció d'aquests programes, com també per al conjunt de les accions d'avaluació que es realitzin en el Marc VSMA.

3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants.

El centre té implantats processos que afavoreixen l'aprenentatge dels estudiants.

4. Personal acadèmic.

El centre té implantats processos que asseguren la competència i la qualificació del personal acadèmic.

5. Recursos materials i serveis.

El centre té implantats processos per a la gestió dels recursos materials i dels serveis relacionats amb els programes formatius.

6. Informació pública.

El centre té implantats processos que garanteixen la publicació d'informació completa i actualitzada sobre els programes formatius.

Les dimensions inclouen elements transversals que aborden la recollida d'informació, entesos com el motor clau per a la revisió de tots els processos i per al disseny de les accions de millora. A més de disposar d'un sistema de gestió documental del SGIQ, és important que hi hagi un sistema de gestió d'informació que permeti el seguiment dels indicadors associats al sistema i l'anàlisi dels resultats assolits, que permeti la revisió i la millora dels processos i també del SGIQ.

Addicionalment, es tenen en compte els aspectes relacionats amb la responsabilitat i el lideratge, de tal manera que s'ha de disposar d'un responsable de la implantació i la revisió del SGIQ, mentre que, d'altra banda, cada procés ha de tenir el seu propi responsable. A més, la presa de decisions dels càrrecs acadèmics i de les comissions participants en els processos ha de ser clara i inequívoca. En conseqüència, la cadena de responsabilitats i la representació dels grups d'interès en les comissions han d'estar clarament definides en cada procés.

El període de validesa del certificat és de cinc anys, prorrogable per idèntics períodes després de superar un nou procés d'avaluació externa. AQU Catalunya pot fer un seguiment del desenvolupament de la implantació del SGIQ certificat, especialment en aquells casos en què la certificació del SGIQ hagi inclòs la necessitat d'elaborar obligatòriament un pla d'accions correctives.

AQU Catalunya considera que la certificació de la implantació del SGIQ suposarà un nou impuls en el marc de l'assegurament de la qualitat del sistema d'educació superior català, alhora que reforça el plantejament cap als "centres autoacreditats" com a escenari de futur pel que fa a la garantia de la qualitat en l'àmbit de l'educació superior.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008