77

Abril 2015

EDITORIAL

EQT > EQC

Martí Casadesús Fa - Director

El passat 15 de maig els ministres europeus d'Educació van aprovar a Erevan (Armènia) els nous ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area); dit col·loquialment, les directrius de com han de ser els sistemes interns d'assegurament de la qualitat de les universitats, de com hem de comprovar les agències que aquests sistemes són efectius i de com s'auditarà l'efectivitat del rol de les agències, és a dir, com "es vigila el vigilant".

Tot i que més endavant i amb més detall analitzarem aquests estàndards, crec que és important destacar en aquest editorial dos conceptes que sobresurten de la seva lectura: la necessitat d'implantar sistemes de gestió orientats a la millora continuada i la importància de considerar constantment les necessitats i expectatives de tots els implicats en l'educació superior, en especial dels estudiants.

En totes dues línies estem treballant, des de fa temps, a AQU Catalunya. Així, per exemple, pel que fa a la millora continuada, aquest mes d'abril hem aprovat una guia per a la certificació de sistemes de gestió de la qualitat als centres docents, avançant-nos a una proposta de decret ministerial que tot just s'acaba de publicar. Clarament, l'objectiu d'aquesta guia és donar una altra eina a la universitat, com a principal agent responsable de la qualitat dels ensenyaments i del seu assegurament, per tal que millori de manera continuada els estudis que organitza.

D'altra banda, pel que fa a la implicació dels estudiants en la millora de les titulacions, el que fem és incloure'ls en tots els nostres comitès d'avaluació externa d'acreditació de títols. I esperem incorporar-los també al nostre Consell de Direcció, en cas que s'aprovés la Llei d'AQU Catalunya, tal com s'està debatent aquests mesos al Parlament de Catalunya.

Tots dos aspectes han d'afectar especialment la principal eina que AQU Catalunya té per a la millora de les titulacions: el procés d'acreditació. De fet, les primeres 65 titulacions del SUC ja han estat acreditades, tal com hem celebrat recentment en un acte públic, i moltes més estan en procés de ser-ho. Certament, el disseny i la implementació del procés d'acreditació ha estat un camí llarg, complex i ple de dificultats, però crec sincerament que de moment està servint per al seu objectiu principal, tan simple i tan complex alhora: millorar les titulacions. Aturar el temps un instant, reflexionar sobre com està progressant un títol concret, pensar propostes de millora pel que fa al cas i, sobretot, obtenir el feedback d'un comitè extern independent, de ben segur que han d'ajudar a la millora de les titulacions.

És important, però, que tots plegats confiem en aquest procés, i en traguem i vegem els beneficis que implica: la universitat millora la titulació, els estudiants aporten les seves propostes de millora, el sistema universitari en general guanya confiança i augmenta la seva projecció internacional, etc. És a dir, que tots sentim que es compleix la inequació que fa moure el món: EQT > EQC*. Altrament, tot plegat no tindrà cap mena de sentit.

____________________

*El Que en Trec > El Que em Costa.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008