el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

77

Abril 2015

 • Youtube

EDITORIAL

EQT > EQC

El passat 15 de maig els ministres europeus d'Educació van aprovar a Erevan (Armènia) els nous ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area); dit col·loquialment, les directrius de com han de ser els sistemes interns d'assegurament de la qualitat de les universitats, de com hem de comprovar les agències que aquests sistemes són efectius i de com s'auditarà l'efectivitat del rol de les agències, és a dir, com "es vigila el vigilant".

Tot i que més endavant i amb més detall analitzarem aquests estàndards, crec que és important destacar en aquest editorial dos conceptes que sobresurten de la seva lectura: la necessitat d'implantar sistemes de gestió orientats a la millora continuada i la importància de considerar constantment les necessitats i expectatives de tots els implicats en l'educació superior, en especial dels estudiants.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat
  El sistema universitari català (SUC) ha experimentat un canvi de rumb pel que fa a l'assegurament de la qualitat dels programes formatius, que ha suposat la inclusió de sistemes formals de garantia interna de la qualitat (SGIQ) als centres docents, tot seguint els estàndards europeus (ESG) i alineant-se amb el context europeu d'assegurament de la qualitat.
  Josep Manel Torres Solà, coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat; Miquel Vidal Espinar, avaluació institucional - Caterina Cazalla Lorite, gestora de projectes i Esther Huertas Hidalgo, gestora de projectes
 • L'acreditació: metodologia i visites externes
  El procés d'acreditació de graus i màsters es descriu a la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster. Aquesta guia està estructurada en quatre apartats: el primer és una introducció al marc legal i als estàndards europeus; al segon es descriuen els tràmits administratius i els documents necessaris per a l'avaluació, i el tercer i el quart són els apartats clau, on es concreten els estàndards d'avaluació i les rúbriques.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • L'acreditació de títols universitaris: sentit i sensibilitat dels avaluadors

  Eduardo García Jiménez
  Catedràtic de la Universidad de Sevilla i president de Comitè d'Avaluació Externa

  L'acreditació de títols universitaris oficials és un procés important des d'una lectura administrativa, institucional, educativa, social o individual. Tanca, almenys de manera temporal, un cicle de renovació dels plans d'estudis universitaris iniciat el 2007 amb el Reial decret 1393/2007. Sent com és un acte administratiu —manté o deixa fora del RUCT un títol universitari—, té a més conseqüències per a les universitats i els seus centres, en termes del que s'ensenya i com s'ensenya en un pla d'estudis i, per tant, té conseqüències per a la societat que promou i sosté tot el procés.

 • Procés d'acreditació de titulacions universitàries oficials: valoració d'una experiència

  Jesús Tricás Preckler
  Degà d'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull

  IQS School of Management, centre de la Universitat Ramon Llull, ha dut a terme durant la tardor del 2014 el procés d'acreditació de tres de les seves titulacions universitàries oficials, amb resultat favorable per a totes tres i en tots els aspectes avaluats.

  Les titulacions avaluades han estat el Grau en Administració i Direcció d'Empreses, el Màster en Gestió d'Empreses Industrials i el Màster en Direcció Comercial i Màrqueting Internacional, verificats positivament els anys 2008, 2009 i 2012, respectivament.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008