77

Abril 2015

13.01.2015

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari de les universitats públiques catalanes i d'institucions amb conveni amb AQU Catalunya

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes i dels centres adscrits, de les universitats privades catalanes i de la Universitat d'Extremadura en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca, corresponents a les convocatòries tancades als mesos de juny i juliol de 2014.

En el cas del PDI funcionari de les universitats públiques catalanes, l'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2013. 

Àmbit de coneixement T TF TD %F
Humanitats 59 56 3 94,92
Ciències Socials 116 110 6 94,83
Ciències 102 101 1 99,02
Ciències de la Vida 31 31 0 100
Ciències Mèdiques i de la Salut 73 73 0 100
Enginyeria i Arquitectura 135 134 1 99,26
TOTAL 516 505 11 97,87

En el cas dels centres adscrits, de les universitats privades catalanes i de la Universitat d'Extremadura, l'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2013. 

Institucions amb conveni T TF TD %F
Centres adscrits 21 15 6 71,43
Universitats privades 71 49 22 69,01
Universitat d'Extremadura 55 30 25 54,55

T: Total sol·licituds; TF: Total favorables; TD: Total desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

PDF EDICTE de 19 de desembre de 2014, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes i institucions amb conveni amb AQU Catalunya

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008