77

Abril 2015

31.03.2015

Convocatòria extraordinària de professorat lector 2015

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya, en la seva sessió de 20 de març de 2015, ha acordat obrir una convocatòria extraordinària d'emissió d'informes per a professorat lector per a l'any 2015, la qual s'inicia el dia 20 d'abril de 2015 i finalitza el dia 22 de maig de 2015, ambdós inclosos.

En aquest sentit, queda modificat el punt 4 de l'acord núm. 3 de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, de 19 de novembre de 2014, en què es va aprovar el procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2015, del qual es va donar publicitat en la Resolució ECO/2898/2014, de 9 de desembre, que preveia l'obertura de dues convocatòries anuals de presentació de sol·licituds. 

PDF PDF Resolució ECO/580/2015, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a l'obertura d'una convocatòria extraordinària d'emissió d'informes per a professorat lector per a l'any 2015.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008