77

Abril 2015

17.03.2015

Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia

AQU Catalunya, davant el "decret del 3+2", ha fixat l'abast de l'avaluació de les diferents dimensions dels processos de verificació per als estudis de grau de 240 ECTS que s'estan impartint i que, a causa d'un nou disseny amb una disminució de la càrrega creditícia, optin a una nova verificació. L'objectiu és simplificar al màxim aquesta nova verificació i centrar-se únicament en aquells aspectes fonamentals que es poden haver modificat amb el canvi d'estructura.

Aquest procés reduït es podrà aplicar sempre que:

  • El nou títol de menys de 240 ECTS substitueixi el de 240 ECTS.
  • Es mantingui el nom del títol.
  • Es mantingui la universitat i el centre docent que l'organitza.
  • Es mantingui exactament l'àmbit d'adscripció del títol.

Al document Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia es recullen les dimensions en què se centrarà més específicament l'avaluació i les dimensions en què no es demanarà informació complementària. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008