77

Abril 2015

27.02.2015

AQU Catalunya emet els primers informes d'acreditació de títols

La Comissió de Ciències Socials i Jurídiques d'AQU Catalunya ha emès els informes d'acreditació de les titulacions oficials següents:

L'evidència principal de l'acreditació dels títols la constitueix l'Informe d'avaluació externa, fruit de la visita al centre on s'imparteixen els programes.

Durant el 2014 AQU Catalunya ha realitzat visites a 34 centres, el que suposarà l'emissió de 80 informes d'acreditació de titulacions oficials.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008