77

Abril 2015

22.01.2015

AQU Catalunya millora el sistema d'emissió i rebuda dels informes valoratius

Després de 10 anys d'avaluacions de professorat, la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador i la Comissió d'Avaluació de la Recerca han aprovat canviar el sistema d'emissió i rebuda dels informes valoratius que poden presentar-se en els processos d'acreditació del professorat universitari.

Fins ara, els informes s'havien d'enviar en paper i signats. El model d'informe valoratiu per a lector tenia un format específic, i el model d'informe valoratiu per a les acreditacions de recerca i recerca avançada consistia en una carta en format lliure.

La Unitat d'Informàtica d'AQU Catalunya ha desenvolupat una aplicació que facilitarà considerablement la tasca d'enviament d'aquests informes amb les mateixes garanties que tenia l'informe en suport paper. El procediment serà el següent: la persona sol·licitant podrà indicar al formulari de sol·licitud de l'Oficina Virtual de Tràmits fins a tres correus electrònics de tres acadèmics de reconegut prestigi que podran emetre els corresponents informes. Aquestes persones rebran un correu electrònic que els permetrà accedir, a través d'un enllaç, a un formulari web des del qual introduiran el contingut de l'informe i l'enviaran. Els informes valoratius, un cop enviats, es carregaran automàticament a l'expedient del sol·licitant.

Aquest nou sistema que implantarem a la propera convocatòria de lector de 2015, a més de facilitar l'enviament dels informes als emissors, simplificarà substancialment aquest procés tant per als sol·licitants, els emissors dels informes i la gestió administrativa.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008