77

Abril 2015

10.03.2015

Resultats de la 2a convocatòria de 2014 d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la segona convocatòria de 2014. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 70,35%. La taula següent recull els resultats per àmbit de coneixement:

LECTOR

Àmbit de coneixement T TF TD %F
Humanitats 47 30 17 63,83
Ciències Socials 81 42 32 56,76
Ciències 26 24 0 100
Ciències de la Vida 15 11 4 73,33
Ciències Mèdiques i de la Salut 33 20 9 68,97
Enginyeria i Arquitectura 38 32 5 86,49
TOTAL 240 159 67 70,35

T: total sol·licituds; TF: favorables; TD: desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 2 de març de 2015 sobre els informes previs a la contractació com a professorat lector.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008