77

Abril 2015

OPINIÓ

Procés d'acreditació de titulacions universitàries oficials: valoració d'una experiència

Jesús Tricás Preckler - Degà d'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull

aIQS School of Management, centre de la Universitat Ramon Llull, ha dut a terme durant la tardor del 2014 el procés d'acreditació de tres de les seves titulacions universitàries oficials, amb resultat favorable per a totes tres i en tots els aspectes avaluats.

Les titulacions avaluades han estat el Grau en Administració i Direcció d'Empreses, el Màster en Gestió d'Empreses Industrials i el Màster en Direcció Comercial i Màrqueting Internacional, verificats positivament els anys 2008, 2009 i 2012, respectivament.

Per al centre, el procés d'acreditació té com a reptes principals la preparació de la documentació, que permeti una correcta avaluació, i l'organització de la visita al centre del comitè d'avaluació extern (CAE), aspectes clau de l'acreditació de les titulacions.

Preparació de la documentació: les evidències

IQS School of Management és un centre acreditat per l'AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), prestigiós organisme d'acreditació de les business schools a escala mundial. Per aquest motiu, el procés d'acreditació es va veure simplificat i no es va haver de realitzar un autoinforme específic, sinó que es va partir del Fifth Year Report, preparat per al manteniment de l'acreditació, i l'informe corresponent d'avaluació positiva de la reacreditació del 2012.

En conseqüència, la tasca principal en relació amb la documentació va ser la recollida i l'organització de les evidències. Entre les tres titulacions que s'acreditaven, es van preparar més de 400 documents, que es van presentar a través del campus virtual d'IQS. Les evidències es van classificar d'acord amb el document Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (versió 1.0, de novembre del 2013), organitzades en funció dels sis estàndards establerts.

Visita al centre: les audiències

Un cop revisada la informació, els membres del CAE van sol·licitar l'ampliació d'algunes evidències. Aquesta part del procés va ser de gran interès, ja que va permetre completar la documentació amb antelació suficient i alhora procedir a l'organització de la visita definitiva.

La visita es va destinar bàsicament a la realització de les audiències, segons la planificació i la participació establertes prèviament. Així, els membres del CAE es van poder entrevistar amb l'equip directiu (incloent-hi els coordinadors de les titulacions) i amb els representants del professorat, dels estudiants, dels titulats i dels ocupadors. A tots ells, l'agraïment d'IQS per la seva disponibilitat i adaptació a les limitacions horàries.

Durant el matí també es va dur a terme la visita a les instal·lacions, centrada especialment en les quatre plantes del nou edifici del campus d'IQS, inaugurat el setembre del 2012, que estan destinades específicament a IQS School of Management.

La jornada es va desenvolupar en un ambient de treball intens i cordial. Tots els assistents a les audiències van coincidir a destacar la professionalitat dels membres del CAE i a comentar que havia estat una experiència molt interessant.

La visita va acabar amb la presentació a l'equip directiu de les conclusions preliminars. Va ser una jornada intensa, que tancava una tasca laboriosa de preparació desenvolupada durant uns quants mesos.

Informe d'avaluació externa

L'informe emès pel CAE té un enfocament adreçat bàsicament a la millora. Inclou les bones pràctiques detectades durant la visita, els punts forts destacables i una llista de propostes de millora. Totes les aportacions fetes a l'informe resulten pertinents i de segur que ajudaran a la millora contínua de cadascuna de les titulacions. En el cas d'IQS School of Management, no es planteja cap aspecte que calgui millorar obligatòriament.

Consideracions finals

Per concloure, volem destacar tres aspectes de l'experiència del procés d'acreditació:

  • En l'àmbit documental, la utilitat de la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster elaborada per AQU Catalunya i disponible a través del seu web. El seu contingut ha resultat ser una eina fonamental i clara per poder facilitar les evidències sol·licitades i per poder explicar als participants en les diferents audiències el sentit de la seva participació.
  • En l'àmbit intern, el procés d'acreditació ha permès fer una valoració sistemàtica de la implementació de les titulacions i dels processos transversals recollits en el SGIQ del centre. A escala humana, el procés ha servit per reforçar la implicació de tots els grups d'interès en el procés, el coneixement dels estàndards de qualitat i el seguiment i la revisió dels plans de millora de cadascuna de les titulacions.
  • En l'àmbit extern, poder disposar de l'opinió d'experts, amb amplis coneixements, sobre els punts forts i les possibles àrees de millora de les titulacions avaluades representa, sens dubte, una gran ajuda en el desenvolupament del Pla de millora, alhora que aporta suggeriments interessants per a la institució.

Per tot això considerem que, un cop superat l'important esforç que representa poder compilar i exposar degudament totes les evidències sol·licitades, l'experiència del procés ha estat molt satisfactòria. Destaquem sobretot el treball de grup dut a terme pels diferents col·lectius d'IQS i, amb una menció molt especial, la vàlua tant personal com professional dels cinc membres del CAE, dedicats durant uns mesos a conèixer les nostres titulacions i a aportar un punt de vista extern i professional sobre la nostra tasca educativa. A tots ells, el nostre més profund agraïment.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008