77

Abril 2015

ARTICLES

L'acreditació: metodologia i visites externes

Redacció - AQU Catalunya

La metodologia

El procés d'acreditació de graus i màsters es descriu a la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.

Aquesta guia està estructurada en quatre apartats: el primer és una introducció al marc legal i als estàndards europeus; al segon es descriuen els tràmits administratius i els documents necessaris per a l'avaluació, i el tercer i el quart són els apartats clau, on es concreten els estàndards d'avaluació i les rúbriques.

Els estàndards d'avaluació es corresponen amb sis dimensions, relacionades amb els processos previs de verificació i seguiment.

Aquestes dimensions tracten sobre:

 • la qualitat del programa formatiu,
 • la pertinència de la informació pública,
 • l'eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació,
 • l'adequació del professorat al programa formatiu,
 • l'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i
 • la qualitat dels resultats del programa formatiu.

El model d'avaluació proposa tres dimensions optatives addicionals:

 • el desenvolupament i la inserció professionals,
 • la interacció entre recerca i docència i
 • la internacionalització.

Per a cadascuna de les dimensions, que es concreten en estàndards que, al seu torn, es desglossen en subestàndards, s'estableix una valoració en quatre nivells: s'assoleix amb qualitat, s'assoleix, s'assoleix amb condicions i no s'assoleix. S'utilitzen rúbriques per descriure la valoració atorgada a cada subestàndard.

El procés de visita externa, orientat a la millora contínua, serveix com a recollida d'evidències per a l'acreditació, que és un procés administratiu que solament pot ser favorable o desfavorable.

AQU Catalunya planifica anualment amb les universitats les visites externes. La visita es realitza a escala de centre docent i inclou totes les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.

Tres mesos abans de fer la visita, el centre ha de presentar, per mitjà de la plataforma d'avaluació d'AQU Catalunya, la documentació següent:

 • L'autoinforme, on s'analitza el funcionament del centre i de les titulacions que s'han de sotmetre a acreditació. L'estructura i els continguts de l'informe es descriuen a la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.
 • Una mostra de les proves d'avaluació dels estudiants, com ara treballs finals de grau i màster (TFG/TFM), memòries de pràctiques externes i exàmens.
 • Altres evidències que donin suport al desplegament del pla d'estudis.

La visita externa

La visita externa al centre la fa un comitè d'avaluació extern (CAE) nomenat per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ) d'AQU Catalunya. Generalment, el CAE està format per un president, un vocal acadèmic, un vocal estudiant, un vocal professional i un secretari.

Abans de la visita externa, el president i el secretari del CAE revisen la qualitat de l'autoinforme i les evidències aportades, i elaboren l'informe de revisió d'evidències (IRAE), en què es valora la conveniència de fer una visita prèvia al centre, amb l'objectiu d'assegurar que la visita del CAE es desenvolupi en les millors condicions.

Una vegada el CAE ha analitzat la documentació aportada i, de manera individual, ha valorat el compliment dels estàndards d'acreditació dels títols, es fa la visita externa al centre per conèixer in situ el desenvolupament de les titulacions que s'han d'acreditar.

En un termini màxim de sis setmanes després de la visita, el CAE remetrà a la institució l'informe previ d'avaluació externa (IPAE). L'informe inclou rúbriques per a cada títol avaluat, a partir de les quals s'establirà el resultat de la seva acreditació.

El centre té vint dies per presentar al·legacions a l'IPAE, i el CAE té vint dies més per considerar-les i emetre l'informe d'avaluació externa (IAE), que és l'informe final de la visita externa. Aquest informe recull bones pràctiques i propostes de millora, amb l'objectiu de servir com a instrument per a la millora contínua.

El procés d'acreditació

El procés administratiu de l'acreditació s'inicia amb la presentació, per part de la universitat, de la sol·licitud d'acreditació del títol a través de l'extranet de les administracions catalanes.

A partir de l'IAE del centre on s'imparteix el títol que s'ha d'acreditar, la comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació (IdA).

L'IdA pot ser favorable o desfavorable i s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

L'IdA es trametrà de manera oficial a les entitats estatals i autonòmiques competents perquè continuï el procés administratiu de l'acreditació del títol.

AQU Catalunya certificarà les titulacions acreditades i les acreditades amb excel·lència i en reconeixerà la superació del procés amb un segell de qualitat.1

Segells d'acreditació
 

Per a les titulacions acreditades amb condicions, els seus responsables i AQU Catalunya acordaran un pla de millora que caldrà implantar en un termini màxim de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, les titulacions hauran de presentar un informe de seguiment que evidenciï els resultats de les accions implantades.

El 2014 ha estat l'any en què s'han iniciat les visites externes i el procés d'acreditació.

Universitat Centres Títols
 Universitat de Barcelona  5  7
 Universitat Autònoma de Barcelona  6  8
 Universitat Politècnica de Catalunya  3  10
 Universitat Pompeu Fabra  2  10
 Universitat de Girona  3  8
 Universitat de Lleida  2  6
 Universitat Rovira i Virgili  2  4
 Universitat Ramon Llull  4  11
 Universitat Oberta de Catalunya  2  9
 Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya  2  3
 Universitat Internacional de Catalunya  2  4
 Universitat Abat Oliba-CEU  0  0
 Total  33  80

 

____________________

1 El Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la sessió de 8 de juliol de 2014, va aprovar la creació dels segells de qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008