83

Octubre 2016

04.08.2016

El nou portal d'informes d'AQU Catalunya ja està operatiu

160804_eucinformes

AQU Catalunya ha publicat el nou web d'informes d'avaluació de les titulacions, els centres i les universitats que l'Agència elabora en el marc dels diferents programes d'avaluació de la qualitat.

L'accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, branca de coneixement o universitat, mentre que l'accés als informes dels centres i les universitats es pot dur a terme per nom o universitat.

La raó de ser del portal respon a una de les indicacions recollides als Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior ENQA 2015, en què es determina que cal publicar els informes complets dels experts, que han de ser clars i accessibles a la comunitat acadèmica, els col·laboradors externs i altres individus interessats.

Podeu consultar el nou portal d'informes d'AQU Catalunya al següent enllaç: http://estudis.aqu.cat/informes

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008