83

Octubre 2016

11.10.2016

Avaluació ENQA: consulta pública de l'autoinforme d'AQU Catalunya

Les agències de qualitat que operen a l'Espai europeu d'educació superior, per ser reconegudes a nivell internacional, cada cinc anys, han de superar una avaluació externa internacional, basada en el compliment dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES (ESG) d'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education)

AQU Catalunya, que rebrà la visita del comitè d'avaluació a l'abril de 2017, està finalitzant la fase d'elaboració de l'autoinforme que servirà com a evidència per a l'avaluació. Per acabar de completar l'autoinforme, l'Agència obre des d'avui i fins al dijous 27 d'octubre, un període de consulta pública del document perquè hi quedin reflectides també les opinions de les diferents parts implicades en les activitats de l'Agència.

PDF Autoinforme d'avaluació externa en l'ENQA per a consulta externa

Podeu enviar els vostres comentaris i aportacions a la bústia secretariat@aqu.cat abans del dijous 27 d'octubre de 2016.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008