el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

95

Octubre 2019

 • Youtube

EDITORIAL

Per què ens cal, ara, el Marc Català de Qualificacions (MCQES)?

En aquest butlletí veureu com des d'AQU Catalunya, i amb el suport econòmic d'INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education), s'ha elaborat el Marc Català de Qualificacions (MCQ), un marc on es determina el tipus de formació que s'espera per a cada nivell d'estudis superiors. Però, per a què ens cal el MCQ? No n'hi ha prou amb el marc europeu? O amb el marc estatal? I per què ara? No fem tard?

El MCQ ens cal senzillament per millorar el disseny de les titulacions i, en paral·lel, disposar d'un sistema d'avaluació d'aquestes titulacions més efectiu i eficient. Així de clar. I sí, ara és un bon moment, perquè amb la possible reforma del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials es podria avançar cap a un sistema dels processos d'avaluació més semblant a la pràctica de la majoria de països europeus.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Projecte LIREQA: el reconeixement acadèmic i l'assegurament de la qualitat
  En un món globalitzat i en canvi constant, ens trobem cada vegada més amb estudiants de procedències diverses i amb coneixements obtinguts per diferents vies, més enllà dels estudis universitaris.

  Davant d'aquest fet, el sistema s'ha de plantejar la manera com s'aborda el reconeixement acadèmic d'aquests coneixements. En aquest sentit, no tan sols les universitats, sinó també els governs i altres institucions com ara les ENIC-NARIC i les agències d'avaluació de la qualitat, han de treballar per donar resposta a aquesta realitat.

  Carme Edo - Gestora de projectes
 • Marc Català de Qualificacions de l'Educació Superior: una eina per al disseny i l'acreditació de les titulacions
  La proposta d'elaboració d'un marc de qualificacions de l'educació superior a Catalunya la llança la Dra. Gemma Rauret, pel vintè aniversari de la creació d'AQU Catalunya, amb la finalitat d'ajudar les universitats a l'hora de dissenyar titulacions d'una manera més coherent i que permetés informar la societat sobre allò que les persones graduades coneixien i eren capaces de fer en completar els estudis universitaris. AQU Catalunya va entomar aquesta proposta i li va encarregar liderar un grup de persones expertes que va elaborar el Marc que ara presentem.

  Els marcs de qualificacions són instruments per al desenvolupament i la classificació de qualificacions, és a dir, del conjunt d'habilitats certificades mitjançant un títol o diploma o documentades per altres mitjans. En el seu sentit més bàsic, es poden entendre com a classificadors que especifiquen la relació -horitzontal i vertical- entre les diferents qualificacions dins d'un sistema educatiu. Els marcs de qualificació permeten la comparabilitat i la transparència dins de l'EEES, que faciliten el moviment de l'alumnat dins d'un mateix sistema d'educació superior i entre sistemes educatius diferents.

  Josep Manel Torres Solà - Cap de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Un nou instrument per desenvolupar i avaluar les titulacions: el Marc Català de Qualificacions (MCQES)

  Gemma Rauret
  Catedràtica emèrita en Química Analítica a la UB i directora d'AQU Catalunya entre el 1998 i el 2006

  Fa més de deu anys que AQU Catalunya s'encarrega d'avaluar el nivell d'adequació a la legislació vigent dels programes de formació que imparteixen les universitats catalanes, tot fent servir els criteris europeus i les directrius de l'Agència. Durant aquests anys ha acumulat experiència i coneixement sobre la realitat de les noves qualificacions i sobre les dificultats que hi ha, en alguns casos, per avaluar l'adequació d'un títol a un determinat nivell. Per superar aquesta dificultat i d'altres, l'Agència es va plantejar preparar un document alineat amb el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) i amb el Marc Europeu de Qualificacions (EQF). A diferència del MECES, però, el Marc Català de Qualificacions (MCQ) no és una norma de caire legal.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2019 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008