96

Gener 2020

EDITORIAL

Què ens espera el 2020?

Josep Joan Moreso - President

B96_EditorialHe de dir que, des que soc president d'AQU Catalunya, any rere any he vist créixer l'activitat de l'Agència en totes les seves dimensions, i he tingut el goig de poder constatar com el seu equip humà, dirigit pel Dr. Martí Casadesús, ha estat capaç d'afrontar els reptes que se li han plantejat. Alguns d'aquests reptes han estat els següents:

 • La posada en marxa del procés d'acreditació de les titulacions universitàries oficials, integrat amb el procés de seguiment (2014).
 • L'aprovació i el desplegament de dos plans estratègics, 2015-2019 i 2019-2022, que, com a novetat, impulsen l'avaluació institucional.
 • El desplegament de la Llei 15/2015, d'AQU Catalunya, que la va dotar d'una estructura més flexible i va reforçar el compliment dels estàndards europeus (ESG).
 • La realització de dues enquestes d'inserció laboral (2014 i 2017) a les persones graduades tres anys abans, i la incorporació a l'enquesta dels centres d'ensenyaments artístics superiors.
 • La realització de dues enquestes d'inserció laboral al col·lectiu ocupador (2015 i 2018).
 • L'impuls de les enquestes de satisfacció a la població graduada recentment (des del 2015).
 • L'aprovació del nou Marc per a la verificació, la modificació, el seguiment i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials (2016), que incorporava el procés de verificació exprés, a través de benchmarks, i l'acreditació institucional de centres.
 • La implantació de l'Administració electrònica en els processos d'avaluació del professorat (2019).
 • L'increment de l'activitat d'avaluació: l'organització del triple de visites respecte del 2014 i la gestió de més del doble de sol·licituds d'avaluació de professorat respecte del 2011.
 • L'assumpció del secretariat de la xarxa internacional d'agències de qualitat INQAAHE (2013).

I el 2020 ens torna a posar a prova en tots els eixos estratègics en què estructurem les nostres activitats. Els reptes que esperem afrontar aquest any acabat d'encetar són els següents:

 • En l'àmbit de la qualitat institucional: s'ha previst la verificació de 65 noves titulacions, la modificació de 200 titulacions, la realització de 95 visites externes per acreditar 210 titulacions i l'avaluació institucional de 22 centres. També s'aprovarà i es presentarà la metodologia d'avaluació per a la reacreditació institucional, que és la que els centres hauran d'aplicar al cap de cinc anys d'haver obtingut l'acreditació institucional.
 • En l'àmbit de l'avaluació del professorat: s'ha previst la implantació de l'Administració electrònica en tots els processos, l'avaluació de 2.000 sol·licituds per a l'emissió d'informes o acreditacions prèvies als processos de selecció de les universitats, l'avaluació de 730 sol·licituds de mèrits de recerca i l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques.
 • En l'àmbit de la generació i transferència de coneixement: es durà a terme la 7a edició de l'enquesta d'inserció laboral a la població graduada, que inclourà un estudi a banda sobre les diferències de gènere al cap de vint anys d'haver-se titulat; es crearà l'Observatori del Talent de Catalunya, una eina que ha de permetre conèixer les competències que demana el mercat laboral mitjançant l'anàlisi en temps real de les ofertes de treball publicades a Internet, i s'actualitzarà el portal Estudis Universitaris de Catalunya (EUC).
 • En l'àmbit de la internacionalització: es mantindran les relacions amb els organismes internacionals de què AQU Catalunya forma part, entre les quals destaca la gestió del secretariat de la INQAAHE. Es continuarà participant en els projectes internacionals iniciats i es farà el seguiment dels centres estrangers que imparteixen titulacions a Catalunya i dels acreditats internacionalment amb l'Agència.
 • En l'àmbit de la direcció estratègica: es desplegarà el Pla estratègic 2019-2022 i es continuarà impulsant el Pla d'accions per al procés d'avaluació externa d'AQU Catalunya de compliment dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior. També s'impulsarà el contracte programa amb la Generalitat de Catalunya, s'ampliarà la Comissió d'Apel·lacions amb nous membres de fora del sistema universitari català, i es posarà en funcionament el nou web d'AQU Catalunya.
 • En l'àmbit de l'organització interna: s'inclouran elements de responsabilitat social corporativa i d'objectius de desenvolupament sostenible en les memòries i en les activitats internes; es reforçarà la plantilla amb personal de suport i s'acabaran les convocatòries extraordinàries de l'oferta pública d'ocupació d'AQU Catalunya; i, finalment, es durà a terme el trasllat del domicili i les oficines de l'Agència.

Des d'AQU Catalunya, amb humilitat, il·lusió i molt d'esforç, intentarem donar la millor resposta de què serem capaços a cadascun d'aquests reptes. Per fer-ho, esperem continuar tenint la complicitat dels centenars de persones expertes que col·laboren cada any amb nosaltres, sense les quals seria impossible dur a terme la nostra activitat; de les institucions d'educació superior de Catalunya i de la Secretaria d'Universitats i Recerca, amb qui hem pogut forjar els ciments de la qualitat i la millora contínua de titulacions i institucions, i de totes aquelles entitats de la societat civil (col·legis professionals, fundacions, etc.) amb qui hem establert aliances de gran valor afegit.

Comencem!
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2020 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008