el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

96

Gener 2020

 • Youtube

EDITORIAL

Què ens espera el 2020?

He de dir que, des que soc president d'AQU Catalunya, any rere any he vist créixer l'activitat de l'Agència en totes les seves dimensions, i he tingut el goig de poder constatar com el seu equip humà, dirigit pel Dr. Martí Casadesús, ha estat capaç d'afrontar els reptes que se li han plantejat. Alguns d'aquests reptes han estat els següents:

 • La posada en marxa del procés d'acreditació de les titulacions universitàries oficials, integrat amb el procés de seguiment (2014).
 • L'aprovació i el desplegament de dos plans estratègics, 2015-2019 i 2019-2022, que, com a novetat, impulsen l'avaluació institucional.
 • El desplegament de la Llei 15/2015, d'AQU Catalunya, que la va dotar d'una estructura més flexible i va reforçar el compliment dels estàndards europeus (ESG).
 • La realització de dues enquestes d'inserció laboral (2014 i 2017) a les persones graduades tres anys abans, i la incorporació a l'enquesta dels centres d'ensenyaments artístics superiors.
 • La realització de dues enquestes d'inserció laboral al col·lectiu ocupador (2015 i 2018).
 • L'impuls de les enquestes de satisfacció a la població graduada recentment (des del 2015).
 • [...]


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • El perfil del professorat lector
  Quin perfil té el professorat lector que supera les avaluacions de l'Agència? Quina edat té? Quants anys fa que s'ha doctorat? Ha fet estades de recerca? Publica en revistes "de qualitat"? Hi ha diferències entre els diferents àmbits de coneixement?... Aquests i altres preguntes troben resposta a l'informe Perfils del professorat lector, publicat recentment per AQU Catalunya, en què s'analitzen les característiques de les persones que han obtingut l'informe favorable de professorat lector entre els anys 2013 i 2017.
  Esteve Arboix - Cap de l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca
 • L'avaluació dels trams de recerca i el gènere
  AQU Catalunya avalua, des de l'any 2011, els mèrits de recerca del personal docent i investigador (PDI), que es valoren per trams de sis anys. L'avaluació dels trams de recerca és opcional i està associada, en el cas del professorat funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, a retribucions addicionals. L'avaluació dels trams l'efectuen les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR).
  Núria Mancho - Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 

OPINIÓ

 • L'avaluació dels lectors Serra Húnter

  Josep Domingo
  Director acadèmic del Pla Serra Húnter

  El Pla Serra Húnter (PSH) té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals. El PSH sorgeix arran de l'aprovació el 2003 de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC), i fins al 2012 es limita a cofinançar al 50% la contractació de professorat agregat acreditat per AQU Catalunya.

  A partir del 2012, un cop consolidades les figures contractuals de professorat de la LUC i estès el sistema d'acreditació també a les figures funcionarials, el PSH canvia i adopta la seva forma actual. Per optar al cofinançament del Pla, els contractes han de tenir un perfil ampli i se'n fa difusió internacional per augmentar la concurrència: a les convocatòries actuals es reben prop de 20 sol·licituds per contracte ofert. A més, les comissions que resolen els concursos són designades de manera paritària entre la universitat que ofereix el contracte i el PSH. Consten de cinc membres, dels quals només el secretari pertany a la universitat convocant, mentre que dos o tres procedeixen d'universitats d'altres països, per assegurar l'aplicació d'estàndards internacionals de selecció.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2020 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008