CRÈDITS

Redacció i producció: AQU Catalunya

Correcció lingüística i traducció: Natàlia Morell Salvadó, Charles Southgate i Manners

Disseny: Capgemini C.A.

Fotografies: AQU Catalunya; Fotolia.com

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008