Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

6.5.2020

Resultats de la 2a convocatòria 2019 d'emissions d'informes per a professorat lector

Les comissions especifiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya han resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la segona convocatòria de 2019. Totes les sol·licituds resoltes s'han notificat digitalment a les persones interessades.

En aquesta segona convocatòria destaca un increment del 24% en el nombre de sol·licituds avaluades (670) respecte de la primera convocatòria de l'any 2019 (541). L'increment de sol·licituds és conseqüència, entre altres factors, de "l'efecte crida" que ha representat la convocatòria de places del Pla Jaume Serra Húnter.

Pel que fa als resultats, el percentatge de resolucions favorables es manté estable respecte de l'anterior convocatòria d'avaluació amb un 65%.

A la taula següent es recullen els resultats desglossats per àmbits de coneixement:

Resultats de la 2a convocatòria 2019 d'avaluació del professorat lector 

Àmbit de coneixement T NA F D % F
Humanitats 196 48 88 60 59,5%
Ciències Socials 273 71 124 78 61,4%
Ciències 134 32 77 25 75,5%
Ciències de la Vida 98 26 46 26 63,9%
Ciències Mèdiques i de la Salut 71 13 40 18 69,0%
Enginyeria i Arquitectura 112 23 58 30 65,2%
TOTAL 8841 213 433 237 64,5%

T: sol·licituds rebudes; NA: sol·licituds no avaluades; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.
1 Hi ha una sol·licitud de l'àmbit de l'Enginyeria que està pendent de ser resolta.