37

Juliol 2008

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Procediments i resultats en relació amb la missió i els objectius de l'assegurament de la qualitat

Mirjam Woutersen i Henri Ponds - Assessors polítics de l'agčncia de Flandes i els Paďsos Baixos NVAO

Durant el seminari de l'ENQA sobre els sistemes de qualitat interna celebrat a Barcelona es van organitzar quatre tallers sobre l'estàndard 2.6.8 dels estàndards i directrius europeus de l'ENQA: Procediments de rendició de comptes per a les agències d'assegurament extern de la qualitat.

L'estàndard 2.6.8 diu que "les agències haurien de disposar de procediments per rendir comptes de la seva actuació". A cada estàndard s'afegeixen diferents directrius per tal que es pugui comprovar si realment s'assoleix. El tema del taller va ser una de les directrius de l'estàndard 2.6.8: "els procediments i els resultats de l’agència reflecteixen la seva missió i els seus objectius pel que fa a l’assegurament de la qualitat".

En el taller van participar representants de les següents agències per a l'assegurament extern de la qualitat: ANECA, AQUIB, AQU Catalunya (totes d'Espanya), ASIIN (Alemanya), NAHE (Suècia), NAA (Rússia), HEQEC (Letònia), ECCE (Regne Unit), NCHE (Malta), ASHE (Croàcia), YODAK (Xipre), EUA (Bèlgica), CTI (França), CQAHE (Lituània), NOKUT (Noruega), EVA (Dinamarca) i NVAO (Països Baixos i Flandes).

Programa del taller

Es van dividir els participants en petits grups de tres o quatre persones procedents de diferents agències. Els grups van respondre les preguntes següents, concebudes per desenvolupar la directriu abans esmentada:

  1. La vostra agència té una missió i/o uns objectius?
  2. Quines són les aspiracions de la vostra agència? Pretén assolir uns paràmetres de qualitat bàsics, una millora de la qualitat o bé parteix d'un altre enfocament?
  3. Amb quina freqüència es renoven aquestes aspiracions? Quina es pot considerar una bona freqüència?
  4. L'agència pren decisions d'acreditació o en prendrà en un futur pròxim?
  5. Quina mena de documents es poden fer servir per comprovar si s'acompleixen la missió i els objectius?
  6. Aquests documents haurien d'anar adreçats a tots els elements de la missió i dels objectius per tal de complir amb aquesta directriu?
  7. Cal fer avaluacions o n'hi ha prou amb la descripció dels procediments?
  8. Quin tipus de documents demostren el procediment i els resultats?
  9. Quina és la vostra conclusió després d'haver contestat a aquestes preguntes?

Desenvolupament del taller

La majoria de les respostes a aquestes preguntes es van obtenir com a resultat de la discussió en els diferents grups i, per tant, no es disposa de les respostes de cada agència per separat. Tanmateix, es pot oferir una impressió global de l'actuació de les agències quant a aquests temes.

Totes les agències havien definit una missió i/o uns objectius. En el cas d'algunes agències, els determinava la llei; en el d'altres, els havien determinat les mateixes agències.

Totes les agències tenen com a finalitat prendre decisions pel que fa als paràmetres de qualitat bàsics i gairebé totes pensen que la millora de la qualitat és un objectiu important. Un grup d'agències presenta un enfocament que és una barreja dels paràmetres de qualitat bàsics i la millora de la qualitat, en general en funció del seu perfil o de les instruccions que reben del govern.

La renovació dels objectius es fa anualment en algunes agències i cada tres o quatre anys en d’altres. El canvi de missió sol presentar un cicle més llarg.

La majoria de les agències estan autoritzades a prendre decisions d'acreditació, però d'altres simplement preparen la decisió que prendrà el govern.

Totes les agències disposen de documents per comprovar si acompleixen la seva missió i/o els seus objectius. Aquests documents poden estar establerts per llei o bé ser autoritzats per la direcció de l'agència. Totes les agències fan servir declaracions relatives a la missió, la política o l'estratègia. La coherència d'aquests documents és molt important per generar confiança entre les parts implicades.

L'avaluació continuada i la renovació dels documents són necessàries per avançar-se als canvis reals i als nous reptes per a les agències.

Resultats i conclusions

La definició de la missió i dels objectius pot variar d'una agència a una altra. De vegades els objectius els fixa la llei i, per tant, es poden considerar objectius a llarg termini; d'altres, els defineixen les mateixes agències i són objecte de canvi cada any.

Totes les agències tenen com a finalitat prendre decisions pel que fa als paràmetres de qualitat bàsics, algunes dins l'àmbit del programa i d'altres dins l'àmbit institucional. La majoria de les agències aspiren a millorar la qualitat dels programes i/o de les institucions.

Els documents que permeten comprovar si s'assoleixen la missió i els objectius solen ser declaracions sobre la missió, la política o l’estratègia. Els documents que permeten comprovar si es compleixen els procediments i els resultats són directrius per als procediments, els manuals, els informes anuals i els acords sobre els resultats.

Una conclusió contundent del taller és que és important comprovar que els documents siguin coherents entre ells. I que la coherència l'haurien de controlar els equips directius de l'agència de qualitat. D'altra banda, les agències van manifestar que trobarien molt útil que un comitè de l'ENQA visités l'agència cada cinc anys per ponderar la missió i els objectius d'assegurament de la qualitat en relació amb els procediments i els resultats.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008