44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
17.07.2009

Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2008

Es tracta el primer informe d'aquestes característiques elaborat de manera conjunta per les 12 agències d'avaluació de l'estat i respon al principi de transparència, mitjançant el qual les agències reten comptes dels seus programes d'avaluació, com estableixen els estàndards i directrius europeus.

L'informe posa de manifest que en l'actualitat l'avaluació de la qualitat afecta a tots els elements del sistema universitari, des de professors fins a institucions i ensenyaments, i hi participen tots els agents del sistema: administracions públiques, universitats, consell d'universitats i agències de qualitat.

Pel que fa a la seva estructura, l'informe es divideix en cinc grans capítols. El primer contextualitza el Sistema Universitari Espanyol i els principis de garantia de la qualitat. El segon presenta els resultats de l'avaluació d'ensenyaments per a la seva autorització (grau, màster i doctor), així com altres avaluacions de títols. El tercer tracta l'avaluació del personal docent i investigador en les seves diferents modalitats (acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, avaluació prèvia per a la seva contractació per les universitats, avaluació per a la contractació de professors emèrits i complements retributius autonòmic). El quart introdueix els dos programes sobre sistemes de garantia de la qualitat dels ensenyaments actualment actius a nivell nacional: AUDIT i DOCENTIA. I el cinquè planteja els reptes de futur. Finalment, en els annexos s'inclouen el glossari i les taules amb les dades recollides i els capítols finals es destinen a esmentar altres avaluacions que realitzen les agències de qualitat en el marc dels seus programes d'activitats.

PDF Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2008

PDF Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2008. AUDIT — Javier Bará

Presentació Informe ICU 2008

El director d'AQU Catalunya, Javier Bará, va participar
en la presentació de l'Informe, que va tenir lloc el 15
de juliol a Madrid

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008