50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
30.07.2010

S'aprova el protocol per al seguiment i la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials

La Conferencia General de Política Universitaria i el Consejo de Universidades han aprovat el protocol per al seguiment i la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials, que recull un mínim de criteris i d'indicadors bàsics, comuns per al procediment de seguiment dels plans d'estudis de les titulacions oficials a l'Estat espanyol.

El document ha estat elaborat principalment per la Comisión para el Seguimiento y Acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales (SATUO). Aquesta comissió, on hi participa AQU Catalunya, està formada per representants del Ministeri d'Educació, dels governs autonòmics, de les agències de qualitat i de les universitats.

El protocol s'estructura en quatre apartats:

  1. Fonamentació jurídica
  2. Grup de treball
  3. Recomanació per al seguiment dels títols oficials
  4. Proposta d'indicadors

Els dos primers apartats contextualitzen el document, i han estat elaborats majoritàriament pel Ministerio de Educación, mentre que els dos darrers contenen bona part del text consensuat per la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) i, per tant, recullen els aspectes comuns que les agències s'havien compromès a incorporar, com a mínim, en els respectius procediments de seguiment.

El Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació de Títols Oficials, aprovat pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya el 2 de juliol de 2010, és totalment compatible amb els principis d'actuació previstos en el protocol, ampliant-los i perfeccionant-los en relligar els quatre processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació, i definint un conjunt d'indicadors més complet.

PDF Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales
PDF Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació de Títols Oficials

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008