el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

El Marc VSMA: fil conductor del cicle de vida dels títols oficials

En un editorial passat vaig fer servir una vareta màgica per parlar dels rànquings universitaris, i avui m'agradaria fer-la servir de nou per parlar de la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials... però no trobo la vareta i no em queda altre remei que parlar-ne sense facècies! El passat 2 de juliol, mentre presentàvem al Consell de Direcció d'AQU Catalunya el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de títols oficials, es publicava el Reial decret 861/2010, que modifica el Reial decret 1393/2007 i retorna a AQU Catalunya (i a les altres agències que també formen part de l'ENQA i l'EQAR) la capacitat de verificar títols, capacitat que ja havia pogut exercir abans del Reial decret 1393/2007.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 

OPINIÓ

  • El seguiment de la qualitat dels estudis universitaris: una relació de confiança

    Flor Sánchez Fernández
    Departament de Psicologia Social i Metodologia, Universidad Autónoma de Madrid

    En la mesura en què, amb el marc regulador dels ensenyaments oficials, les universitats tenen la llibertat de proposar titulacions, també els correspon la responsabilitat del seguiment del desenvolupament dels programes formatius proposats. I així ho estan fent les universitats que integren el sistema universitari català. Assumir les tasques de seguiment possibilita autoregular el control dels sistemes de valoració i d'assegurament de la qualitat dels estudis, mentre que les agències d'avaluació, en aquest cas AQU Catalunya, queden com a organisme assessor i d'acompanyament.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008