51

Novembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

L'activitat internacional d'AQU Catalunya

Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

Aquest és el primer d'una sèrie d'articles que tenen per objectiu presentar l'activitat internacional de l'Agència i descriure els projectes en els quals s'està treballant.

Els actuals Acords Generals sobre Comerç i Serveis de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) exclouen totes aquelles activitats i serveis prestats pels governs en l'exercici de les seves funcions naturals. Això ha permès mantenir la capacitat reguladora i d'intervenció dels estats en determinats sectors. El cas de l'ensenyament n'és un exemple clar.

L'escenari actual, però, ja no és un mirall exacte de les condicions que planteja l'OMC en els Acords Generals sobre Comerç i Serveis. De fet, l'establiment de l'EEES suposa un pas molt important de sincronització de les polítiques estatals per afavorir l'eliminació de les fronteres internes dins la Unió Europea. Aquesta estratègia política no és exclusiva d'Europa, sinó que s'observen iniciatives paral·leles en altres continents, i tot apunta a una voluntat de superar els efectes negatius de les regulacions a escala nacional, quan el nou entorn socioeconòmic demana una operativa clarament internacional, gairebé global.

La mobilitat acadèmica i de professionals que genera aquesta harmonització internacional de les regulacions representa un repte de primer ordre per a les universitats. Lògicament, aquestes veuen incrementades les possibilitats per créixer, però sota una condició primordial: que siguin cada vegada més competitives. En definitiva, que ofereixin serveis de més qualitat.

És difícil fer previsions sobre com s'articularà la competència internacional en la prestació de serveis de formació superior, però tot indica una sofisticació progressiva de les infraestructures que es construeixen al voltant de les societats i de les economies basades en el coneixement: les universitats, però també els serveis de suport que s'organitzen externament, incloses les agències.

Quin és el rol de les agències públiques d'avaluació en aquest nou entorn? D'una banda, esdevenir organitzacions reconegudes, en l'àmbit internacional, per respondre adequadament a la funció de validació externa dels processos de retiment de comptes i millora constant de l'oferta que duen a terme les universitats. En altres paraules, generar confiança sobre el valor d'uns serveis, els d'ensenyament superior, cada vegada més sofisticats.

El segon paper és el de proposar periòdicament nous objectius de qualitat d'acord amb les necessitats actuals i futures dels diferents grups d'interès, també els de caràcter internacional. Aquesta segona estratègia respon al fet de generar els elements necessaris per a la sostenibilitat futura del sistema nacional d'ensenyament superior.

L'actuació adequada en aquest segon paper implica, entre altres ingredients, col·laborar en projectes internacionals sobre garantia i millora de la qualitat en el sector de l'ensenyament superior. Això facilita la identificació de bones pràctiques en la garantia i millora de la qualitat, alhora que permet comparar criteris de qualitat entre les universitats catalanes i les d'altres països.

En l'actualitat, AQU Catalunya és present directament o indirectament, a través d'ENQA, en diversos consorcis internacionals dedicats al desenvolupament de la garantia de la qualitat en l'ensenyament superior. Es treballa en diferents camps, com per exemple el de la formació continuada, un dels àmbits on hi poden haver més oportunitats de creixement. També s'és present en treballs per explorar com es tracten els objectius de formació en els processos de garantia externa de la qualitat, o en el reconeixement mutu entre agències en els processos d'acreditació dels ensenyaments conjunts internacionals. Finalment, s'exploren noves possibilitats per col·laborar amb agències situades fora d'Europa.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008