54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
14.03.2011

AQU Catalunya valorarŕ les modificacions de totes les titulacions oficials catalanes

L'ampliació del conveni marc de col·laboració que han signat ANECA i AQU Catalunya permetrà a l'Agència fer la valoració de les modificacions que proposin les universitats catalanes sobre els seus títols oficials. D'aquesta manera, AQU Catalunya realitzarà tots els processos d'avaluació —verificació, seguiment, modificació i acreditació— a les titulacions impartides per les universitats catalanes.

Amb l'objectiu de facilitar la traçabilitat dels actes que s'hagin de generar a partir de l'addenda al conveni, ANECA i AQU es comprometen a intercanviar la documentació i la informació que posseeixen en relació amb aquests processos, i a facilitar l'accés a les plataformes informàtiques d'avaluació.

A més a més, atesa l'experiència contrastada d'AQU Catalunya en la realització d'estudis d'inserció laboral, i donat que els indicadors que s'obtenen d'aquests estudis s'han d'utilitzar en els processos d'assegurament de la qualitat, ANECA i AQU impulsaran la realització d'una enquesta d'inserció laboral al sistema universitari espanyol, basada en l'enquesta, la metodologia i l'aplicació informàtica d'AQU Catalunya.

També col·laboraran per establir conjuntament els protocols d'avaluació necessaris, d'acord amb els estàndards internacionals de qualitat, i per elaborar informes de situació i de prospectiva que es considerin necessaris.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008