65

Març 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

El pressupost 2013 d’AQU Catalunya

Josep Anton Ferré Vidal - Director

La conjuntura econòmica actual general, i en particular la que afecta les universitats, ens ha fet pensar que aquest editorial és una bona oportunitat per fer-vos partícips de la situació pressupostària d'AQU Catalunya i de les mesures que recentment l'Agència ha hagut d'adoptar per garantir la viabilitat de l'entitat.

Del 2009 al 2012, les transferències de la Generalitat de Catalunya a l'Agència han disminuït en un 25%.


You need to upgrade your Flash Player

Aquesta disminució és significativa, sobretot si es té en compte que les transferències de la Generalitat representen el 95% dels ingressos d'AQU Catalunya, mentre que les taxes dels processos d'avaluació del professorat són només entorn de l'1% del total.

El pressupost de l'Agència representa menys del 0,35% del pressupost que la Generalitat destina a les universitats catalanes. No obstant això, creiem que el valor afegit generat per AQU Catalunya compensa amb escreix aquesta inversió, ja que l'Agència és totalment competent per desenvolupar els processos de garantia externa de la qualitat a Catalunya. I, a més, en el procés de construcció de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) juga un paper estratègic en el procés de reconeixement de la qualitat de les titulacions que s'ofereixen en l'àmbit europeu. Així mateix, cal afegir que internacionalment és considerada com una agència de referència i fa un bon ús dels recursos públics que rep.

Diverses són les mesures d'estalvi que durant els exercicis anteriors es van haver d'adoptar per afrontar aquesta davallada del 25%. Les més importants foren l'increment de les taxes per a l'avaluació del professorat, les reduccions de retribucions a avaluadors i personal, i la reducció del 10% dels efectius de l'Agència. I altres de menys aparents, però igualment necessàries, van ser la reducció, l'ajornament i fins i tot la supressió d'activitats relacionades amb la generació de coneixement (tallers, estudis i publicacions), i accions per optimitzar els recursos econòmics i millorar la productivitat.

Aquestes mesures es van haver de compatibilitzar amb un lleuger decrement de les sol·licituds d'avaluació del professorat, però amb un increment important, del 70%, del nombre de verificacions i modificacions de titulacions universitàries oficials.

Curs

Verificacions Modificacions Total
2010-2011 73 100 173
2011-2012 213 79 292
2012-2013 254 39 293

Pel que fa a les despeses d'AQU Catalunya, el 81% corresponen a les retribucions al personal i als membres i experts de les comissions d'avaluació.1 Malauradament, i com es pot veure, és impossible adoptar qualsevol mesura d'estalvi sense afectar les partides que retribueixen el treball de les persones.


You need to upgrade your Flash Player

En el moment d'escriure aquest editorial, AQU Catalunya també es troba afectada per les incerteses de quina serà la reducció pressupostària real d'enguany. I, fent un exercici de responsabilitat, els òrgans de govern han adoptat les mesures necessàries següents per no comprometre el pressupost de l'Agència per al 2013 i garantir-ne l'equilibri pressupostari:

  • Suprimir o ajornar qualsevol activitat que no tingui a veure amb l'avaluació del professorat i de les titulacions, llevat dels projectes que compten amb pressupost específic extern (projectes europeus, enquesta d'inserció laboral, etc.).
  • Proposar l'augment dels imports de les taxes d'avaluació del professorat i la creació de noves taxes (per a l'avaluació dels mèrits de recerca de tot el PDI, funcionari i contractat). Els nous imports tenen per objectiu aproximar el cost de les avaluacions al preu de les taxes.

Procés Cost avaluadors (import en euros)* Cost personal AQU (import en hores)
Avaluació professorat lector/col·laborador 216 € 4,64 h
Avaluació professorat agregat/catedràtic 145 € 3,17 h
Mèrits de recerca 75 € 1,56 h
* Dades 2012

  • Reduir més les retribucions a avaluadors, experts i col·laboradors pel que fa a la seva participació a les comissions d'avaluació.
  • Aplicar les mesures que afecten el personal propi de l'Agència (retribucions, reposició, etc.).

Aplicant totes aquestes mesures, l'Agència pot arribar a una reducció del seu pressupost, respecte del 2012, del 15%, però ha de traspassar al 2014 els processos de visites externes prèvies a l'acreditació de les titulacions.

En el cas que ens trobéssim davant d'un escenari més favorable, amb una reducció més petita, aquesta contenció de la despesa possibilitaria que ja dins del pressupost del 2013 es pogués incloure la realització d'algunes visites externes a titulacions oficials.

Qualsevol altre escenari que superés la reducció prevista només es podria assolir aplicant mesures excepcionals, com ara convertir reunions presencials en virtuals, reduint encara més les retribucions dels experts, fixant noves taxes per a l'avaluació de titulacions o bé reduint més la retribució o els efectius d'AQU Catalunya.

Òbviament, qualsevol mesura de les indicades que s'hagués d'aplicar podria perjudicar greument els processos d'avaluació que l'Agència té encomanats i, si la situació s'allargués al 2014, es posaria en perill el desplegament complet del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials. Esperem que això no passi.

1 Dades pressupost no consolidat 2012.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008