66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Actualització sobre la revisió dels ESG

Tia Loukkola - Cap de la unitat Quality Management & Institutional Evaluation Programme (EUA)

Des de l'any 2005, tant els sistemes d'assegurament de la qualitat institucionals com els nacionals/regionals han basat el seu desenvolupament en els Estàndards i les directrius per a la garantia de la qualitat a l'Espai europeu d'educació superior (ESG). Els ESG van ser elaborats per l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA) en col·laboració amb l'Associació Europea d'Estudiants (ESU), l'Associació Europea d'Universitats (EUA) i l'Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior (EURASHE),1 i van ser adoptats en la conferència de ministres europeus del 2005.

Malgrat el risc de simplificar excessivament la situació, es podria dir que l'informe de la Comissió Europea sobre l'evolució de l'assegurament de la qualitat que es va publicar el 2009 va actuar com a catalitzador de les discussions plantejades sobre si els ESG complien la finalitat per a la qual havien estat creats i si encara eren útils el 2009. L'informe suggeria, per exemple, que calia incorporar al document vincles més explícits amb la resta dels "instruments de Bolonya". A partir de la publicació de l'informe, tant els agents implicats com els governs van iniciar un debat sobre la possible revisió dels ESG. Com a resposta a aquest debat i a fi de d'adoptar un enfocament sistemàtic per a la recollida de dades sobre la implementació dels ESG i sobre els punts de vista relatius a la possible revisió d'aquests estàndards, el Grup E4 va posar en marxa un projecte anomenat MAP-ESG, en el marc del qual es van consultar membres de totes les organitzacions. La informació de retorn i les dades recollides durant el projecte van demostrar que els ESG han reeixit a fomentar el que es considera bones pràctiques en l'assegurament de la qualitat, alhora que han tingut un impacte significatiu en l'evolució de la garantia de la qualitat, tant des del punt de vista del sistema com des del punt de vista institucional. Això no obstant, el Grup E4 va decidir recomanar als ministres una revisió dels ESG "per tal de millorar-ne la claredat, l'aplicabilitat i la utilitat". També va suggerir que "aquesta labor s'ha de dur a terme amb el benentès que cal mantenir els principis actuals dels ESG".

La conferència de ministres europeus que tingué lloc l'abril de 2012 a Bucarest va donar el vistiplau als resultats del projecte MAP-ESG i va decidir que calia revisar els ESG. El comunicat deia que "la revisió es basarà en una proposta inicial que prepararà el Grup E4 en col·laboració amb Education International, BUSINESSEUROPE i el Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat (EQAR), i que es presentarà al Grup de Seguiment de Bolonya".

Com a conseqüència d'aquesta decisió, les set organitzacions esmentades al comunicat van formar un grup de direcció en què estan representades totes elles. En el transcurs de les reunions que mantingui, aquest grup de direcció (SG) haurà de debatre i arribar a acords sobre les propostes per a la revisió dels ESG. Un grup de redacció més reduït, format per quatre experts que ja havien participat en el projecte MAP-ESG, assistirà al grup de direcció en aquesta tasca.

En consonància amb el principi de transparència i de diàleg obert amb els agents implicats i els governs, el grup de direcció va demanar informació de retorn sobre l'esborrany del text introductori el març de 2013. Actualment el grup de direcció està analitzant aquesta informació, alhora que continua la labor de redacció dels ESG revisats. Es preveu que la presentació al Grup de Seguiment de Bolonya (BFUG) de les principals característiques de la revisió dels ESG tindrà lloc el novembre de 2013. A continuació, el grup de direcció enllestirà la proposta inicial, que es portarà a aprovació del BFUG a principis del 2014. S'espera que la conferència de ministres adopti els ESG revisats en el transcurs de la reunió següent, prevista per a la primavera del 2015.

Difícilment podem avançar quina forma prendran els ESG revisats. El que és evident és que el grup de direcció centra els seus esforços a aclarir i simplificar el document, que d'acord amb els resultats del projecte MAP-ESG era considerat una mica ambigu i repetitiu. El document també s'actualitzarà per adequar-lo a les evolucions recents de l'Espai europeu d'educació superior.

No hi ha dubte que el grup de direcció ha d'afrontar tot un desafiament: aconseguir l'equilibri entre, d'una banda, avançar-se a les necessitats de la propera dècada i trobar la fórmula per fer evolucionar la garantia de la qualitat amb l'objectiu que compleixi millor les seves finalitats i, de l'altra, garantir que no es posen en risc ni la labor ni els avenços dels darrers deu anys.

Per a més informació sobre el procés de revisió: http://revisionesg.wordpress.com/.

__________________

1 Actualment més conegut com a Grup E4.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008