69

Novembre 2013

30.09.2013

Formació en avaluació de la qualitat a les universitats moldaves

TEMPUS QUAEM Els avaluadors interns fan visites d'observació a d'altres universitats, acompanyats de representants del mercat de treball i d'estudiants; en aquestes visites experimenten el procés d'avaluació des de la perspectiva externa.

Durant els mesos de setembre i octubre, representants de les universitats públiques de la República de Moldàvia (vicerectors i responsables d'unitats tècniques) participen un procés experimental de formació en matèria d'avaluació i assegurament de la qualitat. En aquesta formació s'accedeix, a la vegada, a les vivències i perspectives pròpies dels avaluadors interns i externs; això es fa a través d'un cas real on s'avalua la capacitat que té cada universitat per dissenyar nous programes de formació, d'acord amb els estàndards europeus, i verificar-los de manera autònoma.

Aquesta proposta formativa, dissenyada per AQU Catalunya, s'emmarca dins del projecte europeu TEMPUS QUAEM (Development of Quality Assurance for Higher Education in Moldova) en el qual la Universitat de Girona és membre del consorci gestor. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008