81

Abril 2016

ARTICLES

Efecte de la crisi en la inserció laboral dels graduats universitaris

Marc Sáez i Maria Antònia Barceló - Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat de Girona i CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP)

Efecte de la crisi en la inserció laboral dels graduats universitarisL'estudi analitza els efectes de la crisi econòmica sobre la inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes, posant atenció a les variables següents: l'atur, l'ocupació, l'índex de qualitat ocupacional, els salaris, la continuació dels estudis, la satisfacció amb la feina i l'ocupabilitat.

PDF Efecte de la crisi en la inserció laboral dels graduats universitaris

S'ha utilitzat un disseny observacional, retrospectiu, compost per tres talls transversals: 2008 (promoció graduada el curs 2003-2004), 2011 (promoció graduada el curs 2006-2007) i 2014 (promoció graduada el 2010-2011).

A grans trets, els resultats de la recerca conclouen que els efectes de la crisi han estat els següents:

  • Ha augmentat la probabilitat d'estar aturat, tot i que l'impacte de la crisi sobre el graduat ha estat molt més petit que en una persona de les mateixes característiques però sense estudis universitaris.
  • S'ha deteriorat la qualitat de l'ocupació: ha disminuït la probabilitat de tenir una jornada de treball a temps complet i ha augmentat molt la probabilitat que la durada del contracte sigui de menys d'un any.
  • Han disminuït els guanys anuals bruts: fins a un 18,85% durant el període 2011-2014.
  • Ha augmentat la probabilitat que un graduat continuï els seus estudis.
  • S'ha produït una reducció estadísticament significativa de la satisfacció amb les perspectives de millora i amb el nivell de retribució.

A més, l'efecte de la crisi sobre les variables dependents analitzades ha estat modificat pels factors següents:

  • El sexe: les dones han patit més els efectes de la crisi que els homes.
  • L'àrea i la subàrea de coneixement: les àrees més afectades són Humanitats i Ciències Socials, i les subàrees, les relacionades amb la construcció.
  • La universitat en què es va graduar: les universitats més afectades han estat les no metropolitanes.
  • La via d'accés a la primera feina: els serveis públics d'ocupació han patit més l'impacte de la crisi.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008