81

Abril 2016

16.03.2016

Reunió a AQU Catalunya d'un Working Group de l'ECA

El grup de treball 1 dedicat al reconeixement mutu entre agències i a l'assegurament de la qualitat en programes conjunts s'ha reunit el dilluns 14 de març a Barcelona amb l'objectiu d'avançar en la implementació del Marc Europeu per a l'assegurament de la qualitat dels programes conjunts.

Aquest Marc preveu que els consorcis que gestionin programes conjunts puguin sol·licitar serveis d'avaluació externa a aquelles agències incloses al Registre Europeu (EQAR) i que aquesta avaluació sigui reconeguda pels corresponents organismes nacionals.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008