87

Octubre 2017

ARTICLES

Què opinen les empreses sobre la formació dels titulats universitaris recents?

Sandra Nieto Viramontes - Gestora de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement

La universitat adequa la formació dels seus estudiants a les necessitats de les empreses de Catalunya? Els graduats recents tenen algun dèficit de competències? Quines titulacions formen millor? La relació empresa-universitat contribueix a millorar l'ocupabilitat dels graduats recents? Aquestes són algunes preguntes a les quals donarà resposta la segona edició del projecte Ocupadors, que AQU Catalunya ha iniciat recentment amb el suport de l'Obra Social "la Caixa".

Aquest projecte, que tindrà una durada total de dos anys, té com a objectiu principal recollir l'opinió dels ocupadors sobre la formació dels titulats universitaris recents mitjançant la realització d'enquestes a empreses. En definitiva, pretén acostar la universitat al mercat laboral per millorar l'ocupabilitat dels seus graduats (figura 1).

Figura 1. Relació entre les temàtiques de l'enquesta i la utilitat d'aquesta informació per a les universitats

Relació entre les temàtiques de l'enquesta i la utilitat d'aquesta informació per a les universitats


 

L'enquesta als ocupadors constitueix una font d'informació que complementa altres enquestes dutes a terme per AQU Catalunya (figura 2), com ara l'enquesta d'inserció laboral i l'enquesta de satisfacció, que recullen informació sobre l'adequació de la formació universitària i la qualitat de la inserció laboral des de la perspectiva dels graduats. 

Figura 2. Impacte en les universitats i en el mercat laboral de les fonts d'informació basades en les enquestes d'AQU Catalunya

Impacte en les universitats i en el mercat laboral de les fonts d'informació basades en les enquestes d'AQU Catalunya 

 

Característiques de la segona edició del projecte Ocupadors

La nova edició del projecte Ocupadors dona continuïtat a la primera edició, també finançada per l'Obra Social "la Caixa", que AQU Catalunya va dur a terme durant el període 2014-2016 (podeu consultar els documents que es van publicar al final de l'enllaç següent).

Es basa en una enquesta destinada a empreses situades a Catalunya. Tal com va succeir en la passada edició, els resultats no seran representatius del teixit empresarial català, ja que la base de dades d'empreses està constituïda, majoritàriament, per les empreses registrades a les borses de treball de les universitats catalanes (per tant, les empreses amb treballadors qualificats estaran sobrerepresentades en l'estudi). No obstant això, les empreses que han contractat titulats universitaris recents són, precisament, les que permeten donar resposta a l'objectiu del projecte.

El mètode de recollida d'informació es basa en enquestes en línia, amb un suport telefònic posterior en aquells àmbits amb poca mostra assolida.

Atesa la bona acollida dels resultats de les enquestes sectorials de la primera edició del projecte (funció pública, ensenyament, medicina i infermeria), en aquesta segona edició s'incrementa el disseny d'enquestes adaptades a 16 sectors. No obstant això, també es manté l'enquesta general, per tal de poder recollir l'opinió de les empreses que no pertanyen a cap dels sectors específics considerats (figura 3).

Figura 3. Detall de les enquestes del projecte Ocupadors

Detall de les enquestes del projecte Ocupadors 


De fet, hi ha diferents metodologies que permeten identificar les necessitats competencials del teixit productiu d'un territori (figura 4). Totes les metodologies presenten avantatges i limitacions. És per això que, a la pràctica, la decisió de fer una anàlisi o una altra dependrà de l'objectiu principal de l'estudi.

Figura 4. Metodologies principals per analitzar les necessitats competencials del teixit productiu

Enquestes (generals o sectorials) Recull de l'opinió de les empreses sobre la importància i les mancances de les competències dels seus treballadors. Ex. UKCES: Employer Skills Survey
Big data Anàlisi en temps real de les competències que demanen les empreses en les ofertes de treball publicades a Internet. Ex. Wollybi: Italian Labour Market Digital Monitor
CEDEFOP: Big data analysis from online
Prospectiva Aplicació de diferents mètodes per predir les competències del futur. Ex. CEDEFOP: Forecasting skill demand and supply
UKCES: The future of work: jobs and skills in 2030

Per què la metodologia emprada en el projecte Ocupadors es basa en les enquestes sectorials? Quins són els avantatges que presenta aquesta metodologia respecte de les altres? Els avantatges de les enquestes sectorials són, bàsicament, els següents:

  • La diferenciació sectorial permet adaptar el disseny de les enquestes a les particularitats de cada sector, de manera que així es poden incorporar competències específiques per a la pràctica professional en cadascun dels sectors i preguntes sobre prospectiva del sector.
  • La diferenciació sectorial també permet identificar les titulacions dels graduats que són contractats per les empreses de cada sector. D'aquesta manera, s'informa dels resultats els responsables de les titulacions corresponents, que poden discernir entre els diferents sectors.
  • Finalment, i amb l'objectiu de maximitzar l'impacte dels resultats de les enquestes, la difusió dels resultats també serà a escala sectorial. El fet de reunir els responsables de les titulacions amb ocupadors dels sectors on s'ocupen els seus graduats permet unir sinergies que contribueixin a la millora de l'ocupabilitat dels graduats recents.


Calendari

El projecte Ocupadors consta de tres fases, que es detallen a continuació:

Fases del projecte ocupadors
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008