Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Mèrits de gestió

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que consisteixen en un complement addicional per mèrits de docència, recerca i gestió en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Aquest complement es concreta en una quantia anual individual i consolidable, que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern d'aquesta i prèvia avaluació favorable d'AQU Catalunya.

Per a l'avaluació de la gestió s'assignen punts en funció dels càrrecs exercits. Segons la puntuació assolida, els sol·licitants se situen en un dels quatre trams previstos, cadascun dels quals està associat a una retribució econòmica. El decret estableix que AQU certifica els informes d'avaluació dels mèrits de gestió del professorat que fan les universitats

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/3080/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2018, per a l'assignació de les retribucions addicionals.

Avaluació i resultats

Per a l'avaluació de l'activitat de gestió del personal docent i investigador, les universitats públiques catalanes han de:

  • Constatar els períodes de gestió així com el tipus de tasques realitzades per a cada sol·licitant.
  • Assignar els punts d'acord amb allò establert en el Decret 405/2006, de 24 d'octubre.
  • Establir l'estructura i la composició de l'òrgan d'avaluació, que emetrà el judici valoratiu de les tasques de gestió desenvolupades pel sol·licitant.
  • Trametre, fins al 19 de juliol de 2019, a AQU Catalunya els informes d'avaluació de l'activitat de gestió del personal docent i investigador tant pel que fa als mèrits de gestió establerts en l'article 6.5 del Decret 405/2006, de 24 d'octubre, com a la resta de mèrits de gestió.

Excel XLS Model d'informe d'avaluació i proposta per a l'assignació de complements addicionals per mèrits de gestió

Document PDF PDF Instruccions per a la tramesa dels informes amb els resultats de l'avaluació de les universitats


Certificació

La Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió certifica els informes d'avaluació de l'activitat de gestió que compleixin les condicions d'avaluació esmentades i allò establert en el Decret 405/2006. S'ha d'especificar, especialment, el compliment de l'article 5.2.c del Decret.

Durant el procés de certificació la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió pot sol·licitar a les universitats les proves documentals del procés d'avaluació que consideri convenients.

 

4.1.2019