Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat

La importància dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) i la seva influència en el sistema universitari es demostra en els requisits que s'estableixen en les diferents normes que regulen els ensenyaments universitaris.

D'una banda, des de 2007, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, els Reials decret 1393/2007 i 99/2011, exigeixen que aquestes comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual s'avalua en la fase de verificació.

D'altra banda, en 2015, el Reial Decret 420/2015 estableix la nova acreditació institucional. Per obtenir-la els centres hauran d'haver renovat l'acreditació del 50% dels seus títols i tenir certificada la implantació del seu SGIQ.

Des de 2007, AQU Catalunya ha ajudat les universitats a dissenyar els SGIQ dels seus centres universitaris a través del programa AUDIT. Ara que els SGIQ porten diversos anys implantats en els centres universitaris de Catalunya, l'Agència ha desenvolupat aquest programa per avaluar el seu desplegament i atorgar, si escau, la corresponent certificació.

Objectiu

L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del SGIQ és comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SGIQ, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.

La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent té assegurat el funcionament adequat de, com a mínim, els mecanismes d’actuació que formen part dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols que asseguren la seva millora continua.
 

Efectes

Una vegada s'ha avaluat i certificat el SGIQ del centre corresponent, els títols oficials sota el seu abast, que durant la vigència del certificat s'hagin de sotmetre als processos avaluatius de verificació, modificació i acreditació, estaran exempts de presentar documentació addicional relativa als sistemes d'assegurament de la qualitat.

D'altra banda, com ja s'ha indicat anteriorment, els centres que disposin de la certificació del seu SGIQ i el 50% de les seves titulacions acreditades, un cop el Govern de l'Estat aprovi el procediment corresponent, podran optar a l'acreditació institucional.

Requisits

Per poder optar a la certificació de la implantació del SGIQ, les institucions d'educació superior hauran d'assegurar que es compleixen prèviament uns requisits que permetin assegurar la viabilitat de l'avaluació externa.

El centre ha de garantir que es compleixen els aspectes següents:

  • El centre disposa de titulacions amb persones graduades sota l'abast del SGIQ.
  • El disseny del SGIQ implantat ha rebut un informe favorable dins del programa AUDIT o ha estat avaluat favorablement per la Unitat Tècnica de Qualitat (UTQ) de la institució.
  • El SGIQ del centre és un sistema madur i estable, amb tots els seus processos plenament implantats (abast, indicadors recollits i analitzats, etc.).
  • El centre ha revisat el SGIQ almenys una vegada. Si s'escau, s'ha posat en marxa un pla de millores com a conseqüència d'aquesta revisió.

Si alguns d'aquests elements no estiguessin satisfets durant el procés de certificació del SGIQ, el resultat de la certificació seria directament desfavorable.
 

Metodologia

PDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (octubre 2016) Nova edició!

Sol·licitud i procediment d’avaluació

El termini de presentació de sol·licituds està obert de manera permanent. Anualment i de forma conjunta, AQU Catalunya i les universitats planificaran la certificació del SGIQ dels seus centres. Les institucions presentaran una sol·licitud de certificació per a cada centre tot emplenant el formulari següent i presentant-lo al registre oficial:

PDF Convocatòria DOGC

WORD Document de sol·licitud

Tres mesos abans de la visita d'avaluació externa del comitè d'avaluació externa (CAE-SGIQ) al centre, la institució haurà de fer accessible, preferiblement via web, la documentació següent associada amb la implantació del SGIQ:

  • Manual de qualitat i de processos del SGIQ implantat.
  • Relació dels indicadors lligats al SGIQ i dels darrers valors assolits i utilitzats per a la revisió dels processos, segons la periodicitat establerta al mateix SGIQ.
  • Registres generats en la implantació del SGIQ, com ara els informes de revisió del SGIQ, els plans de millora, etc.

El CAE farà una revisió inicial de la documentació que podria donar lloc a una visita preliminar i emetrà un informe en què valorarà la qualitat de les evidències aportades, la necessitat d'aportar-ne de noves i la pertinència de continuar el procés de certificació.

Un cop aportades, si escau, les noves evidències, el CAE durà a terme una visita al centre per conèixer in situ el grau d'implantació i de funcionament del SGIQ i la capacitat que té per garantir la qualitat de la formació de les matèries i assignatures que conformen la titulació.

La institució podrà fer al·legacions a l'informe que resulti de la visita externa. En el cas que l'informe previ d'avaluació externa requereixi modificar obligatòriament el SGIQ, el centre disposarà d'un termini màxim de tres mesos per fer arribar al CAE-SGIQ les seves observacions, que hauran d'incloure necessàriament el pla d'accions correctives. El CAE-SGIQ farà una valoració del pla d'accions i emetrà l'informe definitiu d'avaluació externa.

La Comissió específica de Certificació de la Implantació de SGIQ (CEC) emetrà un informe de certificació en termes de favorable o desfavorable.

El termini per a l'emissió de l'informe esmentat és de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Contra la decisió de la CEC, la institució podrà recórrer en el termini màxim d'un mes davant de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya.
 

Validesa

El certificat tindrà una validesa de cinc anys, prorrogable per períodes idèntics després de superar un nou procés d’avaluació externa.

Durant el període de vigència de la certificació, la CEC es reserva el dret de modificar-ne l’abast, suspendre-la o revocar-la quan:

  • Es produeixin canvis que alterin de manera adversa i irreversible les condicions en les quals es va certificar el SGIQ.
  • Es faci un ús inapropiat del certificat.

AUDIT

link Disseny i avaluació del sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ)

El certificat del disseny del sistemes de garantia interna de la qualitat tindrà una validesa indefinida, no contemplant-ser data d'extinció de al seva eficàcia, tant pels ja concedits com pels futurs. Això ha de permetre a la universitat el desplegament dels sistemes de garantia interna de la qualitat dissenyats, així com la posterior certificació de la seva implantació. 

23.6.2017