Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat

La importància dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) i la seva influència en el sistema d'educació superior es demostra en els requisits que s'estableixen en les diferents normes que regulen els ensenyaments universitaris.

D'una banda, des de 2007, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, els Reials decret 1393/2007 i 99/2011, exigeixen que aquestes comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual s'avalua en la fase de verificació.

D'altra banda, en 2015, el Reial Decret 420/2015 estableix la nova acreditació institucional en què la certificació de la implantació del SGIQ juga un paper clau.

Des de 2007, AQU Catalunya ha ajudat les institucions d’educació superior a dissenyar els SGIQ dels seus centres a través del programa AUDIT. Ara que els SGIQ porten diversos anys implantats en els centres d’educació superior de Catalunya, l'Agència ha desenvolupat aquest programa per avaluar el seu desplegament i atorgar, si escau, la corresponent certificació.

Objectiu

L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del SGIQ és comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SGIQ, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.

La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent té assegurat el funcionament adequat de, com a mínim, els mecanismes d’actuació que formen part dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols que asseguren la seva millora continua.
 

Efectes

 • Els centres que disposin de la certificació de la implantació del seu SGIQ i hagin acreditat com a mínim el 50% dels graus i el 50% dels màsters que imparteix podran optar a l'acreditació institucional.
 • Si el centre compta amb una certificació de la implantació del seu SGIQ però encara no ha acreditat el percentatge de titulacions necessari per a l’obtenció de l’acreditació institucional, la resta de títols que presenti als processos de verificació, modificació i acreditació, estaran exempts de presentar documentació addicional relativa als sistemes d'assegurament de la qualitat.

Requisits

Per poder optar a la certificació de la implantació del SGIQ, les institucions d'educació superior hauran d'assegurar que es compleixen prèviament uns requisits que permetin assegurar la viabilitat de l'avaluació externa.

El centre ha de garantir que es compleixen els aspectes següents:

 • Disposar de titulacions sota l'abast del SGIQ de les quals ja han sortit persones titulades.
 • El disseny del SGIQ implantat ha rebut un informe favorable dins del programa AUDIT o, en el seu defecte, ha estat avaluat favorablement per la unitat tècnica de qualitat (UTQ) de la institució.
 • El SGIQ del centre és un sistema madur i estable, amb tots els processos relacionats amb la qualitat dels programes formatius implantats, i obté uns resultats satisfactoris.
 • El centre ha revisat el SGIQ almenys una vegada. Si escau, s'ha posat en marxa un pla de millores com a conseqüència d'aquesta revisió.
 • La informació sobre els processos d'avaluació del Marc VSMA en què ha participat el centre i sobre els informes derivats és completa i accessible per a tots els grups d'interès. 
 • Existeixen evidències clares que es duen a terme accions de millora com a conseqüència de les avaluacions realitzades.
   

Si alguns d'aquests elements no estiguessin satisfets durant el procés de certificació del SGIQ, el resultat de la certificació seria desfavorable.
 

Metodologia i preguntes freqüents

PDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (gener 2018)

Ajuda / Ayuda / Help Preguntes freqüents sobre la metodologia

Sol·licitud i procediment d’avaluació

El termini de presentació de sol·licituds està obert de manera permanent. Anualment i de forma conjunta, AQU Catalunya i les universitats planificaran la certificació del SGIQ dels seus centres que serà aprovada per el Consell de Govern. Les institucions presentaran una sol·licitud de certificació per a cada centre tot emplenant el document de sol·licitud que s'haurà d'enviar signat electrònicament a través del tràmit de l'EACAT anomenat "Tramesa a AQU Catalunya".

PDF Convocatòria DOGC

WORD Document de sol·licitud

Tres mesos abans de la visita d'avaluació del comitè d'avaluació externa (CAE-SGIQ), la institució haurà de fer accessible, preferiblement via web, la documentació associada amb la implantació del SGIQ següent:

 • Manual de qualitat i de processos del SGIQ.
 • Relació dels indicadors lligats al SGIQ i dels darrers valors assolits i utilitzats per a la revisió dels processos, segons la periodicitat establerta al mateix SGIQ.
 • Registres generats pel SGIQ, com ara els informes de revisió del SGIQ, els plans de millora, etc.

El CAE farà una revisió inicial de la documentació que podria donar lloc a una visita preliminar i emetrà un informe en què valorarà la qualitat de les evidències aportades, la necessitat d'aportar-ne de noves i la pertinència de continuar el procés de certificació.

Un cop aportades, si escau, les noves evidències, el CAE durà a terme una visita al centre per conèixer in situ el grau d'implantació i de funcionament del SGIQ i la capacitat que té per garantir la qualitat de la formació. 

La institució podrà fer al·legacions a l'informe que resulti de la visita externa. En el cas que l'informe previ d'avaluació externa requereixi modificar obligatòriament el SGIQ, el centre disposarà d'un termini màxim de sis mesos per fer arribar al CAE-SGIQ un pla d'accions correctives i les evidències corresponents que mostrin que s'ha donat resposta als incompliments observats. El CAE-SGIQ farà una valoració del pla d'accions i les evidències presentades, i emetrà l'informe definitiu d'avaluació externa.

La Comissió específica de Certificació de la Implantació de SGIQ (CEC) emetrà l'informe de certificació en termes de favorable o desfavorable.

Els informes emesos per la CEC poden ser objecte de recurs d'alçada davant de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya. La Comissió d'Apel·lacions resoldrà en el termini màxim de 3 mesos. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa. 

Validesa

El certificat tindrà una validesa de cinc anys, prorrogable per períodes idèntics després de superar un nou procés d’avaluació externa.

Durant el període de vigència de la certificació, la CEC es reserva el dret de modificar-ne l’abast, suspendre-la o revocar-la quan:

 • Es produeixin canvis que alterin de manera adversa i irreversible les condicions en les quals es va certificar el SGIQ.
 • Es faci un ús inapropiat del certificat.

AUDIT

link Disseny i avaluació del sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ)

El certificat del disseny del sistemes de garantia interna de la qualitat tindrà una validesa indefinida, no contemplant-ser data d'extinció de al seva eficàcia, tant pels ja concedits com pels futurs. Això ha de permetre a la universitat el desplegament dels sistemes de garantia interna de la qualitat dissenyats, així com la posterior certificació de la seva implantació. 

7.12.2018