el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

66

Maig 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Propera estació: l'acreditació

Hi ha tantes fruites i verdures i peixos al mercat que sembla que dir "ara és el temps de les bledes" o "ara és el temps de les tonyines" és una relíquia del passat. Però, si voleu menjar bé, bo i barat, heu de comprar de temporada. Encara que siguin d'hivernacle, els productes de temporada són sempre més bons. I, si és de per aquí a la vora, a més a més d'estalviar energia en el transport, ajudem la producció de proximitat.

Doncs bé, "ara ve el temps de l'acreditació". Aquests darrers anys ens hem fet un fart de verificacions, tant fresques com congelades, és a dir, les reverificacions. Però l'any vinent serà "el temps de l'acreditació". De fet ja ho era aquest, per tal com, dels més de 400 màsters oferts per les universitats catalanes aquest curs acadèmic, uns 180 van ser verificats el curs 2008-2009 i, per tant, aquest curs 2012-2013 ja han complert el seu quart any. Independentment de si quan surti aquest editorial el MECD ja ha publicat —o encara no— el decret que amplia els terminis d'acreditació, l'any vinent aquesta llista s'haurà reduït força. Estimem que, dels 160 màsters presentats a verificació enguany, uns 140 són reverificacions, cosa que rebaixa la xifra de màsters que cal necessàriament acreditar l'any vinent a només 40. És clar que, a aquests, caldrà afegir-hi uns 50 més, que van ser verificats el curs 2009-2010.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Llançament de l'enquesta de màsters
  El primer trimestre de 2014 es durà a terme la cinquena edició dels estudis d'inserció laboral de les universitats catalanes. Aleshores, per primer cop, s'enquestaran els màsters.
  Els estudis d'inserció laboral són fruit de l'interès de les universitats catalanes per conèixer la inserció laboral dels seus graduats i graduades. Les enquestes permeten oferir informació a la societat sobre el grau i la qualitat de la inserció laboral de les persones graduades, però van ser concebudes, fonamentalment, com un instrument que permet recollir informació útil per a l'ajust de l'oferta formativa a les necessitats del mercat de treball.

  Anna Prades Nebot (gestora de projectes) - Lorena Bernàldez Arjona (tècnica de gestió)
 • Proposta d'AQU Catalunya per a la revisió dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES
  A la conferència de ministres que va tenir lloc l'abril de 2002 a Bucarest, els ministres europeus d'Educació Superior van acordar revisar els estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat (ESG, per les seves sigles en anglès) i van instar BUSINESSEUROPE, Education International, l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA), l'Associació Europea d'Estudiants (ESU), l'Associació Europea d'Universitats (EUA), l'Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior (EURASHE) i el Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat (EQAR) a preparar-ne una proposta inicial.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Actualització sobre la revisió dels ESG

  Tia Loukkola
  Cap de la unitat Quality Management & Institutional Evaluation Programme (EUA)

  Des de l'any 2005, tant els sistemes d'assegurament de la qualitat institucionals com els nacionals/regionals han basat el seu desenvolupament en els Estàndards i les directrius per a la garantia de la qualitat a l'Espai europeu d'educació superior (ESG). Els ESG van ser elaborats per l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA) en col·laboració amb l'Associació Europea d'Estudiants (ESU), l'Associació Europea d'Universitats (EUA) i l'Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior (EURASHE), i van ser adoptats en la conferència de ministres europeus del 2005.

  Malgrat el risc de simplificar excessivament la situació, es podria dir que l'informe de la Comissió Europea sobre l'evolució de l'assegurament de la qualitat que es va publicar el 2009 va actuar com a catalitzador de les discussions plantejades sobre si els ESG complien la finalitat per a la qual havien estat creats i si encara eren útils el 2009. L'informe suggeria, per exemple, que calia incorporar al document vincles més explícits amb la resta dels "instruments de Bolonya".

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008