38

Setembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

El 85% dels graduats ocupats desenvolupa funcions de nivell universitari

Redacció - AQU Catalunya

Des de l'any 2001, amb una periodicitat de tres anys, AQU Catalunya coordina, per encàrrec dels consells socials de les universitats públiques catalanes, els estudis d'inserció laboral, amb l'objectiu d'obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels graduats del sistema universitari català.

El juny de 2008 s'han fet públics els resultats de la tercera edició d'aquests estudis —que contradiuen algunes de les informacions que circulen a la premsa— sobre l'ocupabilitat, l'adequació dels estudis a la feina, els guanys anuals i la satisfacció amb la carrera cursada, i posen de manifest que optar per la universitat és una inversió de futur i garantia d'inserció laboral.

Les universitats que han participat en la tercera edició de l'estudi d'inserció laboral han estat les següents: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UVic. La població de referència l'han format els 23.023 graduats de la promoció 2003-2004 (excepte en el cas de la titulació de Medicina, en què es tracta dels graduats del curs 2000-2001). La mostra aconseguida ha estat de 12.258 enquestats. S'ha calculat de manera que l'error mostral per titulació i universitat no sigui superior al 8%.

Al 82,5% dels ocupats se li va exigir la titulació universitària per accedir al lloc de treball

Per arribar a aquesta conclusió, s'han analitzat dos aspectes:

  • Si per accedir a la feina actual els graduats van necessitar disposar de la seva titulació específica, només ser titulats universitaris o si, al contrari, no calia disposar d'un títol universitari.
  • Si en la feina actual, independentment del requisit d'accés, es desenvolupen les funcions pròpies del requisit (funcions de la titulació específica o funcions de nivell universitari).

La combinació d'aquestes dues variables ha permès detectar situacions de màxima adequació (titulació específica i funcions pròpies de la titulació) i de màxima inadequació (no es va exigir cap titulació i tampoc no cal per dur a terme la feina actual), com també situacions intermèdies.

D'aquesta manera, l'estudi posa en relleu que al 83% dels graduats ocupats se li va exigir, tres anys després d'acabar els estudis, una titulació universitària (ja sigui l'específica o no) per a la feina actual, una dada 8 punts superior a la de fa tres anys. D'aquests, el 63% es troba en situació de màxima adequació: se li va exigir la titulació específica i desenvolupa les funcions pròpies de la seva titulació. Aquesta dada torna a ser més positiva que la de 2005, en què el percentatge era del 59%. Es pot afirmar, per tant, que en el nostre context econòmic, el títol és un factor clau per a la inserció. Del 17% restant, el 6% desenvolupa funcions universitàries, tot i que no se li va requerir el títol en l'accés. Finalment, i de manera global, de l'enquesta es desprèn que el 85% desenvolupa funcions universitàries,1 fos o no fos un requisit tenir una titulació universitària per accedir a la feina actual.

Per àrees, la situació de màxima adequació oscil·la entre el 86% de Ciències de la Salut i el 42% d'Humanitats. Inversament, la situació de màxima inadequació oscil·la entre el 25% d'Humanitats i el 3% de Ciències de la Salut. La bona adequació de Ciències de la Salut s'explica, en gran part, per l'existència de marcs normatius que regulen l'entrada als llocs de treball. El gràfic següent mostra l'evolució de l'adequació global:

Grafic IL

En una escala de l'1 al 7 els graduats ocupats valoren amb un 5,47 la seva satisfacció general amb la feina actual. Dels diferents aspectes de la feina, destaquen com a més satisfactori el contingut de la feina, i com a menys, la utilitat dels coneixements.

El 93,5% dels graduats treballa tres anys després d'haver acabat els estudis

La taxa d'ocupació és 3 punts superior respecte de l'any 2005 i l'any 2001; consegüentment, ha disminuït la taxa d'atur i el nombre d'inactius.

Tal com s'ha detectat en les edicions anteriors, els resultats globals mostren algunes diferències segons la tipologia d'estudi. Així, Ciències de la Salut i l'Àrea Tècnica són les dues àrees amb les taxes més altes d'ocupació (95%), mentre que Humanitats és l'àrea amb la taxa més baixa (89%); inversament, l'atur és més elevat a Humanitats (6%), mentre que és més baix a l'Àrea Tècnica i Ciències de la Salut (2%), i la inactivitat —persones que no cerquen feina— és més elevada a Ciències Experimentals (7%) i més baixa a l'Àrea Tècnica i Ciències de la Salut (3%).

Cal assenyalar que el 65% dels inactius es troba en aquesta situació perquè continua estudiant (82% en el cas de Ciències Experimentals).

La contractació en el sector públic s'ha incrementat durant els tres darrers anys. Així, mentre que l'any 2005 el 29,4% dels graduats treballava en l'àmbit públic, l'any 2008 aquest percentatge és del 35,6%. En una dècada la contractació pública ha experimentat un increment del 71%. En relació amb les dades de 2005, els dos únics sectors d'activitat econòmica que han vist incrementat significativament el seu percentatge són educació i sanitat.

Pel que fa a l'estabilitat en el treball, gairebé el 60% dels graduats té un contracte fix. La situació contractual és més estable per als qui treballen a jornada completa (el 88% dels ocupats), amb el 64% de fixos i el 29% de temporals, mentre que entre els graduats que treballen a temps parcial, el percentatge de contractes fixos és del 36% i el de temporals del 52%.

Un altre dels aspectes que es té en compte a l'hora d'analitzar la inserció laboral és el procés de trobar feina. Així, el 76% dels graduats troba la primera feina tres mesos o menys de tres mesos després de la seva graduació. Tot i que, consegüentment, només el 24% triga més de tres mesos, val a dir que aquest percentatge s'ha incrementat lleugerament al llarg dels tres estudis (19% en l'estudi de 2001 i 22,5% en l'estudi de 2005). Sembla, per tant, que s'ha allargat lleugerament el temps per trobar la primera feina. La primera via d'inserció continuen sent els contactes personals, amb el 34%, però Internet ja apareix com una via d'inserció consolidada, amb el 13%.

Només el 17% dels graduats ocupats guanya menys de 15.000 € anuals en les primeres feines

Ja que el tipus de jornada laboral té un efecte clar sobre els guanys anuals, per analitzar els salaris s'ha tingut en compte el 88% de graduats ocupats que, tres anys després d'haver acabat els estudis, treballa a temps complet. D'aquests, el 40% guanya més de 24.000 € anuals, mentre que només el 17% en guanya menys de 15.000.

Pel que fa al fenomen del mileurisme, l'estudi l'associa directament a jornades laborals a temps parcial, on el 66% dels treballadors és mileurista. 

Guanys anuals bruts segons si la jornada laboral és a temps complet o a temps parcial

  Jornada a temps parcial Jornada a temps complet Nre.
Mileuristes 64,6% 16,8% 2.465
Dosmileuristes 25,9% 44,6% 4.684
Més de dosmileuristes 9,5% 38,6% 3.878
Total 100% 100% 11.027


El 74% dels graduats tornaria a estudiar la mateixa titulació

Els graduats valoren de forma positiva el seu pas per la universitat. Per titulacions, n'hi ha cinc en què més del 90% de les persones enquestades repetiria els mateixos estudis. Són les següents: Odontologia, Medicina, Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Física i Mestre d'Educació Especial.

Els graduats consideren que les cinc competències més necessàries per desenvolupar la seva tasca són la solució de problemes, el treball en equip, la presa de decisions, el pensament crític i la informàtica, mentre que les cinc competències en què els graduats presenten dèficits més importants per desenvolupar la seva feina són els idiomes, la informàtica, la presa de decisions, la solució de problemes i el lideratge.

El 61% dels titulats universitaris són dones

Homes i dones es distribueixen de manera diferent per àrees. Així, només el 10% de les graduades prové d'estudis de l'Àrea Tècnica. En canvi, el 43% dels homes ha cursat estudis tècnics. Tenint en compte que aquesta és l'àrea amb una inserció laboral més favorable, les polítiques d'igualtat de gènere haurien de començar molt abans de l'inici dels estudis universitaris, potenciant accions d'orientació en moments com ara l'elecció d'itineraris a l'ESO o al batxillerat, l'elecció d'estudis, etc.

No hi ha diferències per gènere pel que fa a la situació laboral, però sí que se n'han trobat respecte als guanys anuals bruts i a l'estabilitat en el treball, en tots dos casos a favor dels graduats.

 

Informació relacionada:

 

1 Aquest percentatge inclou les categories següents: aquells a qui s'ha exigit la titulació específica, aquells a qui s'ha exigit una titulació universitària i desenvolupen funcions pròpies dels universitaris, i aquells que, tot i no haver-los estat requerit cap títol per accedir a la feina, desenvolupen funcions de nivell universitari.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008