43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

AQU RECOMANA

  • Butlletí digital de l'AHELO
    Accés a informació actualitzada de l'estudi Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO), que té com a objectiu analitzar la viabilitat de l'avaluació externa dels resultats d'aprenentatge dels graduats de les institucions d'educació superior en diferents dimensions: les competències generals i específiques que han d'adquirir els estudiants universitaris.
  • Survey of Master degrees in Europe
    Publicat per l'EUA, aquest informe presenta el desenvolupament i l'estat actual de les titulacions de segon grau en el marc de l'EEES.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008