52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Factors per a l'anŕlisi de la participació dels estudiants

Albert Basart Capmany - Secretari de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya

El paper dels estudiants com a agents transformadors de l'ensenyament universitari ha estat àmpliament reconegut pels comunicats i les declaracions que han articulat el desenvolupament de l'Espai europeu d'educació superior durant la darrera dècada. Seguint aquesta línia traçada en l'àmbit continental, les institucions implicades en l'ensenyament universitari català (universitats, Govern, agències) hem anat progressivament introduint canvis i duent a terme accions que han permès avançar en aquest enfocament, atorgant un protagonisme més gran al col·lectiu dels estudiants en diferents àmbits d'actuació i de presa de decisions.

AQU Catalunya, des dels inicis de la seva activitat avaluadora al final dels anys noranta, ha comptat amb la presència d'estudiants en els processos d'assegurament de la qualitat. Aquesta presència es va reforçar notablement l'any 2005, amb l'arrencada del programa de formació en assegurament de la qualitat per a estudiants i la incorporació dels estudiants en comitès d'avaluació externa. L'Agència, que ja va ser pionera a impulsar la presència d'estudiants en les avaluacions, ho va tornar a ser a l'inici del 2010 amb la creació de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya. Aquesta Comissió, de caràcter permanent i formada per una desena d'estudiants de diferents universitats catalanes, treballa per ampliar i sistematitzar la participació dels estudiants en les activitats d'avaluació d'AQU Catalunya i assessorar l'Agència en aquells projectes que tenen un impacte directe sobre el col·lectiu.

Entre les diverses línies de treball que ha engegat la Comissió d'Estudiants, n'hi ha una que té l'objectiu d'analitzar el fenomen de la participació dels estudiants en la millora de la universitat. La primera acció d'aquesta anàlisi, una Jornada celebrada a la Universitat Rovira i Virgili el passat 15 de desembre de 2010, ens ha permès fer un cop d'ull als mecanismes i la cultura de participació externs al nostre sistema universitari. La Jornada va comptar amb representants d'estudiants de països europeus i d'associacions de caire transnacional presents al nostre sistema universitari, els quals ens van ajudar a analitzar els factors que influeixen en els nivells i la qualitat de la participació. A continuació, s'esbossen alguns d'aquests factors.

Informació

El grau de coneixement que els estudiants tenen sobre els diferents mecanismes de representació al seu abast és un primer factor clau per entendre els nivells baixos de participació. Sovint, els mateixos universitaris no coneixen les possibilitats que existeixen per participar de la vida universitària, fer sentir la seva veu i col·laborar a crear un model d'universitat a gust de tots els agents que hi interactuen. Per tant, la difusió informativa dels mecanismes que els estudiants poden seguir per participar en els òrgans de representació és fonamental per construir una participació estudiantil activa i veritablement representativa.

Totes les institucions implicades en l'ensenyament universitari disposen d'informació accessible a qualsevol que s'ho proposi sobre com implicar-se en òrgans de representació dels estudiants. El problema rau en el fet que institucions i estudiants parlen llenguatges diferents. Al llarg de la Jornada es va posar en relleu que cal treballar per superar aquesta distància. En aquest sentit es va destacar el paper que poden tenir les diverses xarxes socials per millorar la difusió de la informació referida a aquests aspectes.

Motivació

En segon lloc, superada la barrera de la desinformació, a la Jornada es va insistir en la necessitat de motivar els estudiants perquè participin. En aquest aspecte, una bona estratègia comunicativa torna a ser-ne la clau. Tots els estudiants han de conèixer l'efecte de les accions dels seus representants.

També cal comptar amb el compromís de la societat d'escoltar els estudiants. Els esforços realitzats fins ara per apropar la veu dels estudiants a les institucions es valoren com a significatius, però no suficients. El fet que hi hagi països on els representants dels estudiants de totes les universitats siguin interlocutors directes amb el ministre d'universitats ens ha de fer reflexionar. La millor manera de motivar els estudiants a participar és demostrar que les seves accions tenen un efecte sobre el model educatiu que reben.

Model

Un tercer factor a tenir en compte és el model de representació i participació que tenim a Catalunya. En funció dels contextos geogràfics, és més o menys marcada la diferenciació entre la participació dels estudiants en l'àmbit dels òrgans acadèmics i la participació dels estudiants a escala cultural, d'oci o logística (amb organitzacions dedicades exclusivament a orientar i facilitar l'acomodament a estudiants provinents d'altres països).

Cal analitzar si a casa nostra s'ha assimilat participació i representació acadèmica, i en tot cas si la diferenciació és conseqüència directa d'una separació de tasques fruit de l'organització de les diverses maneres de participar en l'àmbit universitari. Més enllà de l'opinió sobre la idoneïtat o no del model, a la Jornada va quedar clar que al darrere hi ha una participació organitzada i motivada.

Relacionat amb el model de representació i participació, durant la Jornada també es va debatre el lligam entre les organitzacions d'estudiants i les formacions polítiques. A tall d'exemple, el representant de l'European Students' Union (ESU) va destacar que les associacions integrants de l'ESU han de ser "democràtiques, inclusives, representatives i independents". Cal analitzar si les associacions d'estudiants del sistema universitari català s'adeqüen a aquestes premisses.

Els propers mesos, la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya té el compromís de construir, a partir de l'anàlisi d'aquests factors, propostes de millora de la participació. Aquestes iniciatives han d'ajudar a consolidar el rol de l'estudiant en la línia del que estableix l'Espai europeu d'educació superior.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008