60

Maig 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
02.04.2012

Actualització de les taxes corresponents a l'avaluació del professorat

En virtut de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, s'han modificat les taxes que aplica AQU Catalunya en l'emissió dels informes, les acreditacions i les avaluacions del professorat universitari.

Igualment, a partir de 2012 s'aplicaran taxes en l'emissió dels duplicats d'aquests documents.

Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008