61

Juliol 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Europa vol mesurar l'impacte de la garantia externa de la qualitat dels ensenyaments universitaris

Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya

Actualment, hi ha una necessitat per part de les agències i d'altres sectors propers (com ara l'ENQA, l'EUA o l'ESU) de valorar la utilitat d'una política que consisteix a avaluar externament la qualitat d'un servei, l'ensenyament superior. Un servei que és altament complex i sofisticat; que la societat considera com a bé públic, malgrat que també tingui característiques de bé privat, i que a Europa és ofert per un important nombre d'universitats públiques.

No obvio les universitats privades, simplement poso de manifest la novetat que representa aquesta política en l'àmbit públic. Pot tenir detractors —suposo que ho són per la metodologia que porta associada, de vegades excessivament mecanicista—, però representa una transformació important en la gestió pública. I m'atreveixo a afirmar que obre noves vies en l'evolució dels sistemes democràtics, ja que facilita el seguiment de la qualitat de les polítiques públiques i dels serveis que s'hi vinculen per part dels administrats, dels usuaris, dels contribuents.

De fet, incorpora principis i pràctiques molt interessants, com ara la transparència en l'execució i els resultats de les avaluacions, la participació activa dels diferents grups d'interès en la determinació del concepte de qualitat en l'ensenyament superior, o la independència tècnica de les agències, que afavoreix treballs d'avaluació conduïts per equips d'experts i usuaris, principalment estudiants.

Demostrar l'impacte de l'assegurament extern de la qualitat en l'ensenyament superior és altament complicat, per tres motius molt clars:

 1. L'avaluació externa de la qualitat no treballa de forma aïllada. Els seus efectes poden quedar matisats, alterats o encoberts per altres polítiques.
 2. Les universitats desenvolupen sistemes interns que també produeixen impacte.
 3. L'evolució ràpida de la metodologia aplicada per les agències dificulta tenir sistemes consolidats per mesurar l'impacte a partir de la comparació de situacions en diferents moments.

Al final del 2011 l'ENQA acorda establir un grup de treball que reflexioni sobre l'impacte dels sistemes externs per assegurar la qualitat de l'ensenyament superior a Europa. El grup de treball es forma ràpidament, superant les expectatives inicials, amb dinou agències europees, i inicia la seva activitat a Barcelona.

Si bé el grup de treball sobre impacte comença amb més preguntes que respostes, és justament aquesta riquesa de preguntes la que hauria d'acabar donant forma a una construcció racional sobre l'impacte dels processos actuals d'assegurament de la qualitat, i la que ha de ser útil per a desenvolupaments futurs de noves polítiques d'avaluació.

Són preguntes inicials tan directes com ara:

 • Estem satisfets amb els sistemes actuals d'avaluació externa?
 • En quina mesura els sistemes nacionals són compatibles amb la concurrència internacional creixent en el sector de l'ensenyament superior?
 • Els nostres sistemes són eficients des del punt de vista d'execució temporal i d'ús de recursos?
 • Les avaluacions proveeixen d'informació útil els usuaris?
 • Ens cal acreditar tots els programes universitaris? Tots, cada n anys?

Podem continuar amb preguntes una mica més elaborades:

 • L'existència d'un sistema extern d'avaluació de la qualitat efectiu pot acabar sent incorporat pels usuaris com un element propi de la qualitat d'un ensenyament universitari?
 • En quina mesura l'impacte està associat amb l'aplicació de recursos addicionals?
 • Qui s'encarrega de desenvolupar l'impacte dels sistemes d'avaluació externa de la qualitat? Les agències?, les universitats?, els governs?...
 • Volem mesurem la qualitat del producte ofert per les agències? O bé la manera com aquest producte és emprat per tercers per generar impacte?

Aquestes són algunes de les moltes preguntes inicials del grup de treball i serveixen per identificar sis grans àrees d'impacte, que es formulen per mitjà de les qüestions següents:

 • De quina manera la garantia externa de la qualitat afavoreix la dimensió europea de l'ensenyament superior i la consolidació de l'EEES?
 • En quina mesura la garantia externa de la qualitat contribueix a la millora del sistema nacional d'ensenyament superior?
 • Com millora la governança i la gestió de les institucions de formació superior?
 • De quina manera condueix els processos d'ensenyament-aprenentatge cap a l'excel·lència?
 • Com evita l'aparició d'oferta per sota dels mínims de qualitat establerts?
 • Fins a quin punt aporta informació pública per a la presa de decisions?

El treball del grup s'ha iniciat amb tres activitats
 1. Inventari sobre la manera que tenen les agències per mesurar possibles impactes resultants de la seva activitat.
 2. Sistemes d'actualització de la metodologia d'avaluació per part de les agències i relació que presenta aquesta actualització amb la cerca d'impacte i la millora de l'ensenyament superior.
 3. Identificació de propostes per mesurar l'impacte en les àrees d'impacte proposades anteriorment.


Agències del grup de treball ENQA sobre l'impacte de l'avaluació
externa de la qualitat a l'ensenyament superior

Agència del grup de treball ENQA


El sistema d'assegurament extern de la qualitat de l'ensenyament universitari té prop de quinze anys d'implantació generalitzada a diversos països europeus, Catalunya inclosa. Quinze anys poden semblar molts, però esdevenen un instant si tenim en compte la llarga història acumulada per les universitats. Per tant, a l'hora de mesurar l'impacte, tinguem en compte que el sistema encara no ha entrat en una etapa de maduresa consistent.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008