61

Juliol 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te
30.05.2012

AQU Catalunya rep la visita del comitč d'avaluació externa de l'ENQA

El comitè d'avaluació externa de l'ENQA ha visitat l'Agència els dies 29 i 30 de maig per dur a terme, in situ, la revisió de les activitats d'AQU Catalunya d'acord amb el reglament de l'ENQA i els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES. L'objectiu de l'avaluació externa internacional d'AQU Catalunya és confirmar la seva pertinença a la xarxa europea d'agències de qualitat, ENQA, i al registre europeu d'agències de qualitat, EQAR.

El comitè d'avaluació extern està format per les persones següents:

 • David Timms, Higher Education Consultant, Regne Unit – president
 • Agnes Leinweber, German Accreditation Council (GAC), Alemanya – secretària
 • Teresa Sánchez, Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), França
 • Tia Loukkola, European University Association (EUA)
 • Nadja Kiiskinen – European Students' Union

Durant els dos dies que ha durat la visita, el comitè s'ha entrevistat amb més de trenta persones distribuïdes en els col·lectius següents:

 • Membres del Consell de Direcció de l'Agència
 • Equip directiu i personal de l'Agència
 • Representants dels òrgans d'avaluació, certificació i acreditació
 • Representants de professorat i d'unitats internes de qualitat de les universitats catalanes
 • Representants d'estudiants universitaris

És previst que el comitè d'avaluació externa emeti l'informe preliminar a mitjans de juliol. AQU Catalunya podrà recórrer o aclarir els aspectes d'aquest primer informe que consideri oportuns. Posteriorment, el comitè emetrà l'informe final d'avaluació, que traslladarà al Consell de Direcció d'ENQA i a l'EQAR perquè dictaminin si l'Agència continua sent membre de ple dret d'ENQA i si manté la seva inscripció a l'EQAR.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008