62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
27.07.2012

S'emeten els primers informes de verificació de propostes de programes de doctorat

AQU Catalunya ha emès els informes previs de verificació corresponents a 54 propostes de programes de doctorat d'implantació el curs 2012-2013 a les universitats UB, UAB, UPC, UPF i UOC. Segons la normativa vigent, les titulacions universitàries oficials han de comptar amb un informe d'avaluació favorable d'AQU perquè el Consell d'Universitats les pugui verificar i les universitats les puguin implantar.

El registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació recull tota la informació sobre les titulacions universitàries oficials.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008